Kirkossa kuulutettu

Jatkan Anttolan seura­kunnan kuulu­tusten esitte­lyä. Tämän­kertaiset kuulu­tukset ovat 1890-luvulta. Aihe­piirit ovat osit­tain eri­lai­sia kuin aikai­sem­massa kirjoituksessa

Julkinen pakkohuutokauppa

Nimismies Otto Stawen laati 12. syyskuuta 1896 kuulutuksen, jonka rukous­huone­saarnaaja Aleksan­der Sal­minen kuu­lutti Ant­to­lan kir­kossa 12. syyskuuta 1896:

Jos laillista estettä ei ilmaannu, niin myydään julkisella pakko­huuto­kaupalla joka toimi­te­taan tule­vana keski­viik­kona tämän Kuun 16. päivänä e.p.p., Torp­pari Taa­vetti Lii­ka­sen tykönä Ant­to­lan pitä­jän
Ruo­ko­lan kylässä 1 hevo­nen, 1 hieho, 2 sikaa ja pie­les hei­niä, 1 ruis­auma, Kauran­kasvia, potaat­tia ja Olkia; josta halul­li­sil­le osta­jille täten ilmoi­tetaan. Mikke­lin itä­piirin nimis­miehen virka­huoneessa Syys­kuun 12. pnä 1896. Otto Stawen.

Lammas vaihtunut 

Talollinen Mikko Smolander Nurholasta oli lokakuussa 1898 huolissaan lampaastaan. Kuulutus oli päi­vät­ty 23. loka­kuuta, ja samana päivänä Jaakko Ripatti kuu­lutti sen kirkossa. 

Tuntemattomalla tavalla hävinneen lampaani sijaan on ilmestynyt lammas joka ei ole omani, jonka vuoksi pyy­dän sitä jolta sem­moinen on poissa, kahdek­san vuoro­kauden sisällä vaih­ta­maan lam­paat; muuten menet­te­len kuin omanikanssa.

Nämä lampaat eivät ole Anttolassa vaan Hämeenlinnassa. Villin Lampaan tilan lam­paat ovat tänä­kin vuonna kesä­töissä Hämeen linnan val­leilla. Kuva: Anneli Vähä-Sipilä 24.5.2020.

Luvaton poistuminen kasarmista

Mikkelin lääninkansliasta annettiin 10. toukokuuta 1897 kuvernöörin viraston puolesta yleinen kuulutus:

Koska tarkkampuja 6:nen Mikkelin Suomen tarkkampuja­pataljoonassa No 53, Albin Hokkanen, Mikkelin pitä­jän Wuo­lingon ky­lästä, ilta­sella 8 päi­vänä viime huhti­kuuta luvatta oli pois­tu­nut kasar­mista, kuulu­te­taan hän täten julki­sesti etsit­tä­väksi kehoi­tuksella asian­omai­sille kruunun ja kaupun­gin­palveli­joille häntä tarkasti tiedus­te­le­maan ja tava­tessa patal­joo­naan pas­sit­ta­maan.

Virkaatekevä rukoushuonesaarnaaja Jaakko Ripatti julisti kuulutuksen kirkossa 30. toukokuuta.

Postitoimistossa kirjeitä

Tammikuun 1. päivänä 1893 luettiin samana päivänä päivätty luettelo posti­toimis­toon saapu­neista kir­jeistä. Vastaan­ottajia olivat neiti Anna Hänni­nen (Pitkä­lahti), räätäli Mikko Taski­nen (Takuu­niemi), Otto Lii­ka­nen (kirkon­kylä), David Asi­kainen (Siis­kola), talokas Mikko Montonen (Ruoko­niemi), Kalle Pöy­hönen (Yli­vesi), rää­täli Petter Liikanen (Pulk­kila), lampuoti K. J. Hämä­läi­nen (Ruo­kola), neiti Hilda Satti­lai­nen (kirkon­kylä), neiti Manta Puhakka (Hut­tula) ja talol­li­nen Antti Ranta­lainen (Pis­kola). Lisäksi oli raha­kirje M. Hämä­läi­selle Pie­kä­län­saareen ja sisään­kirjoi­tettu kirje Pekka Liika­selle Hirven­saloon. Luettelon oli alle­kirjoit­ta­nut J. H. Liukko.

Remontti 

Eversti Schaumanin ja aliratsumestari Gustavsonin allekirjoittama koneella
kirjoi­tettu kuu­lu­tus julis­tet­tiin Ant­to­lan kir­kossa 14. elo­kuuta 1898. Kuulu­tuk­sen ylä­osaan oli kirjoi­tettu käsin ohje­teksti:
”Julkais­tava kir­kossa ja julki­naulat­tava kesti­kievareihin kum­mas­sakin
piirissä sekä pitä­jän­tuvalla.”

Tämän kautta ilmoitetaan tiedoksi, että Suomen rakuunarykmentin tämänvuotinen remontti nuoria, suomalaisia ratsu­hevosia tulee ostet­ta­vaksi tulevan Syys- ja Loka­kuun aikana alempana luetel­luilla paikka­kunnilla:

Syyskuun 25-26. p:nä  Mikkelin kaupungin hevos­torilla

Syyskuun 28-29. p:nä  Hämeenlinnan kaupungin hevos­torilla

Kuulutuksessa mainittiin vielä, millaisia kaupaksi tuotujen hevos­ten tuli
olla:

1. Virheettömiä, keveitä, notkeita ja jäntevä­liik­kei­siä.

2.  täyttäneet 4, mutta ei 6 vuotta sekä että hevosia, jotka eivät
korkeudel­leen täytä 148 cm (10 kort­telia) ei osteta.

Virsikirja hukassa

Hilta Paavilainen Montolan kylästä oli kadotta­nut virsi­kir­jansa ja kai­pasi sitä takai­sin. Jaak­ko Ripat­ti luki kuu­lu­tuk­sen Ant­to­lan kirkossa 26. syys­kuuta 1896.

Lähde: KA Mli Anttolan seurakunnan arkisto, Saapuneet kuulutukset ja kirjeet 1892–1898

Kirjoita kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *