Pullopostia siirtolaisilta

Venäjän Lontoon pääkonsulinvirasto lähetti helmikuussa 1896 Englannin ranni­kolta löytyneen paperi­lapun kenraali­kuvernöörin­kansliaan, joka toimitti sen saatteen kera edelleen Oulun läänin­kansliaan toimen­piteitä varten. Saat­teessa todet­tiin, että lapussa maini­taan muuta­mia suoma­lai­sia, ilmei­sesti oulaiste­laisia (kuten Oulai­sissa sanotaan). 

Muistikirjan lehden molem­mille puo­lille laa­di­tun teks­tin oli kir­joit­ta­nut D. S. (kenties David Siiteri). Teks­tin mukaan ”meitä on seitse­män suoma­laista”, jotka ovat mat­kal­la Ame­rik­kaan Allan Linen Parisian-nimi­sellä laivalla. Nimi­luettelon jäl­keen on pyyntö: ”Joka tämä löytä ni ilmoitaka Sanoma Lehtesä Suomen Sanomi.”

Kenraalikuvernöörinkansliassa nimet oli tulkittu seuraa­vasti:

  • David Siitär
  • A. Häkkinen
  • M. Halinen
  • P. S. Siitär
  • Mikkel Finlant
  • Sigfrid Kor­pella
  • Kalle Saike­sieni ?
  • Oulaisista ?

Toden­näköi­sesti ensim­mäiset neljä matkus­tajaa (Siiterit, Häkkinen ja Halinen) olivat Mikke­listä tai Mikke­lin seudulta ja vain viimei­set kaksi tai vain vii­mei­nen (Kalle Sahlgren) Oulaisista. Joko viestin lähet­tä­jiä oli ainoastaan kuusi tai kirjoit­ta­ja D. S. oli joku muu kuin luette­lossa ensim­mäisenä mainittu David Siitär.

Läänin­kanslia täytti siirtolaisten toiveen ja lähetti tiedon oulu­laiseen Louhi-lehteen, jossa 4. maalis­kuuta julkais­tiin pieni uutinen otsikolla Siirtolaiset.  

Englannin rannikolta on löydetty pieni muistikirjan lehti, johon on huonolla käsi­alalla lyijy­kynällä kirjoi­tettu seitse­män suomalaisen Amerik­kaan matkus­tajan nimet ja jossa lapun löytäjää kehoi­tetaan sen sisäl­löstä ilmoit­ta­maan Suomen sanoma­lehdissä. Tämä omi­tui­nen lappu on toimi­tettu Venä­jän ken­raa­li-kon­su­lil­le, joka on lähet­tänyt sen ken­raa­li­kuver­nöö­ril­le. 23. päi­vänä t. k. on lappu saapu­nut lää­nimme ku­ver­nöö­ril­le. Siinä ovat seu­raa­vat nimet: David Sii­tär, A. Häk­ki­nen, R. Holi­nen, P. S. Sii­tär (Mik­ke­li, Fin­lant), Sig­frid Kor­pe­la, Kal­le Sai­ke­sie­ni (?).

Matkustajien kirjoitta­man lapun todel­linen merkitys näyttää jääneen arvoi­tuk­seksi niin pää­konsulin­viras­tolle, kenraali­kuvernöörin­kanslialle, läänin­kanslialle, Louhi-lehdelle kuin blogin kir­joit­ta­jal­lekin.  

Parisian

Siirtolaiset olivat matkalla Amerikkaan Allan Line -laivayhtiön höyry­laivalla nimeltä Parisian.

Vuonna 1880 rakennettu höyrylaiva Parisian alkuperäisessä takiloinnissaan. Ilmoituskortti noin vuodelta 1886.
Lähde: Norway Heritage Collection. Lisenssi: CC BY-NC-ND 4.0.
Vuonna 1899 laivasta poistettiin toinen savutorvi ja raakapuut ja asennettiin uudet kolmi­paisuntaiset trippeli­koneet.
Lähde: Norway Heritage Collection. Lisenssi: CC BY-NC-ND 4.0.
.

Vuonna 1905 Parisian joutui onnetto­muuteen. 16.3.1905 Liver­poolista mat­kaan lähte­nyt Parisian saapui 25. maalis­kuuta Halifaxin sata­maan, kun toinen laiva yllättäen törmäsi siihen. Laiva upposi, mutta se nostet­tiin ylös ja palasi kunnos­tet­tuna liikenteeseen.

Vuonna 1902 laivaan asennettiin vastikään keksitty Marconin langaton lennätin eli radio. Huhtikuussa 1912 Parisian kuuli Titanicin hätä­kutsun ja kii­ruhti onnet­to­muus­pai­kal­le muttei ehti­nyt pelastus­toimiin.

Lähteitä:
Kansalliskirjaston digitaaliset aineistot. Linkki tekstissä.
KA Oulu Oulun lh lka, Kenraalikuvernööriltä saapuneet kirjeet 1896.
Norway Heritage Collection.

Kirjoita kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *