Eva Gustava Bultare

Benvikin neito numero 5, Eva Gustava Bultare, valmisti vuosina 1818–1821 Benvikissä yhteensä 85¼ kyynä­rää eli jota­kuinkin 50 met­riä kan­gasta. Suurin osa, 59¼ kyynä­rää, oli ensim­mäisen luokan kan­gasta.

Eva Gustava palasi Benvikistä Fagervikiin, kävi siellä ehtool­li­sella maalis- ja syys­kuussa 1822 ja muutti vielä samana vuonna Espoo­seen. Hän kävi ehtool­li­sella Es­poossa 7. syys­kuuta 1823 ja pala­si joulu­kuussa Fagervikiin

Vuonna 1824 Talousseura sai tiedon, että Eva Gustava Bultare oli halukas perusta­maan Fager­vikin ruu­kille koulun, jossa oli määrä opet­taa pella­van­vilje­lyä norlan­ti­lai­seen tapaan. Saman vuoden syys­kuussa J. Heurlin Talous­seurasta lähetti ins­pehtori Carl Henrik Lind­markille Fager­vikiin kir­jeen ja sen mukana kaksi­sataa ruplaa pankko­assig­naat­teina sekä ohjeet raho­jen käytöstä.  Lind­markin oli määrä luo­vuttaa rahat Eva Gus­tava Bul­tarelle ja valvoa sen jäl­keen, että Bul­tare toi­mii sitou­muk­sensa mukai­sesti. Ilmeisesti Fager­vikiin ei kuiten­kaan tul­lut koulua, eikä ole tiedossa, mitä hankkeelle tapahtui.

Huhtikuun 4. päivänä 1827 Eva Gustava sai Fager­vikin ruukin­saar­naaja Jonas Fredrik Bergiltä muutto­kirjan Helsin­kiin. Hän asui kuitenkin ennen Helsin­kiin muutta­mista Espoossa, Leppä­vaaran kar­tanon pii­kana. Ehtoollis­merkintöjä ei ole, mutta Eva Gustavalle syntyi Leppä­vaarassa 27. huhtikuuta 1828 avio­ton poika­lapsi, joka sai kas­teessa 29. huhti­kuuta nimen Anders Fred­rik Ferdi­nand. Kum­mit olivat muona­torp­pari Johan Grön­roos, kaakelin­teki­jän vaimo Anna Chris­tina Sund­ström ja renki Anders Sarf Leppä­vaaran Mäkky­lästä sekä piika Ulrika Öster­mark Kona­lasta. Pojan kastoi Helsin­gissä E. A. Crohns.

Heinä­kuun 2. päivänä 1834 Eva Gustava sai toisen aviot­to­man lapsen. Helsin­gissä synty­neen pojan nimeksi tuli Victor Wilhelm. Kummit olivat muu­rari Alex Holm­berg ja hänen vaimonsa Eva, palve­lija H. J. Fager­stedt ja neito Anna Löf. Victor kuoli seuraavan vuoden heinä­kuussa; kuolin­syytä ei ole mainittu.

Helsingistä Eva Gustava palasi vuonna 1837 Fager­vikiin ja otti vielä sama­na vuonna 31. loka­kuuta muutto­kirjan Inkoo­seen. Muutto­luettelossa ja Fager­vikin rippi­kirjassa on mai­nittu myös vuonna 1834 synty­nyt poika Victor Wilhelm, joka oli kuitenkin jo kuollut. Rippi­kirjan huo­mautus­sarak­keessa onkin merkintä äidin ilmoi­tuksesta, että poika on kuol­lut Hel­sin­gissä.

Inkoon rippikirjassa 1838–1844 Eva Gustava on samalla sivulla esikois­poikansa Anders Fredrik Ferdinandin kanssa. Pojan koh­dalla on mer­kintä: muut­tanut Es­poosta 27.2.1839. Marras­kuussa 1839 Eva Gustava ja Anders Fredrik Ferdi­nand otti­vat muutto­kirjan Kar­jaalle. Muutto­kirjassa tode­taan, että Eva Gus­tava on vihitty 1. syys­kuuta 1839 Kar­jaalla asuvan renki Johan Gab­riel Blomin kanssa. Perhe asui Kar­jaalla San­näsissä ja Finn­byssä. 

Touko­kuun 30. päivänä 1842 Eva Gustava ja Johan Gab­riel saivat pojan, jolle annettiin kasteessa nimi Johan Rein­hold. Myö­hem­min samana vuonna muona­torppari Blomin perhe muutti Snapper­tunaan. Asuin­paikkoja olivat Ant­by, Konungs­böle ja Fin­näs.

Eva Gustava kuoli Snappertunan Finnäsissä 24. helmikuuta 1851. Kuolinsyy oli vaikea keuhko­tauti (lungsot i svåraste grad). Perun­kirjoitus pidet­tiin lesken pyyn­nöstä jo kaksi päivää myö­hemmin. Peru­kirjassa mainitaan peril­li­sinä vain leski ja heidän yhtei­nen poikansa Johan Rein­hold. 

Varojen arvo oli yhteensä 18 hopea­ruplaa 37 kopeekkaa. Eva Gusta­valta oli jäänyt esi­mer­kiksi kaksi hopeista sor­mus­tinta (arvo 15 kopeek­kaa), kupa­rinen kahvi­pannu (50 kopeek­kaa), kaksi pöytää ja neljä tuolia (30 kopeek­kaa), seinä­kello ja käsi­mylly (30 ko­peek­kaa), kuusi pos­liini­lautasta ja neljä kahvi­kuppia (25 kopeek­kaa), kaksi Uutta Testa­ment­tia ja kaksi virsi­kirjaa (yksi rupla) sekä 15 muuta kir­jaa (15 kopeek­kaa). Vaat­teita Eva Gustavalla oli ollut mel­koi­sesti: yksi naisten turkki ja aamu­takki (1,50 ruplaa), kuusi kart­tuuni­lenin­kiä (kaksi rup­laa), neljä puu­villa­leninkiä, kaksi puoli­vil­laista lenin­kiä ja yksi villa­takki, seitse­män puu­villaista liinaa, kaksi tykki­myssyä ja yksi esi­liina, kaksi paria villa­sukkia ja yksi pari kenkiä. Makuu­vaatteet-otsi­kon alla peru­kirjassa maini­taan ensin kaksi vanhaa lam­paan­nahka­vällyä ja kolme täkkiä (20 kopeek­kaa). Sen jäl­keen on mer­kil­linen kohta:

2 patjaa, 2 pitkää tyy­nyä ja 2 lyhyttä tyy­nyä ruoko­täytteellä (med Rötofs fyllning) sekä yksi täkki, yksi lakana, yksi pyyhe­liina sama­ten kuin sänky, joiden arvoksi lasket­tiin yh­teensä yksi rupla viisi­kymmentä kopeek­kaa.

Osa Eva Gustava Bultaren jälkeen laaditusta perukirjasta.
Lähde: Karjaan seurakunnan arkisto, perukirjat 1840–1865, numero 67.

Edellä mainitut tavarat oli ilmei­sesti aja­teltu lesken etu­osaksi (fördel), mutta peru­kirjan sana­muoto ei paljasta sitä suoraan. Sana­sanaisesti suomen­net­tuna luetel­luista tava­roista ”tulee lesken avio­vuode” (blifver Enklingens gifto Säng). Makuuvaatteet-otsikon alla on vii­mei­senä vielä pieni asuin­tupa (en Liten Bonings Stuga), arvoltaan kaksi ruplaa.

Käteistä rahaa ja saamisia peru­kirjaan ei ollut kirjattu. Velkoja sen sijaan oli, ja nii­den summa oli 5,66 ruplaa varo­jen yhteis­summaa suurempi. Velko­jia olivat esimerkiksi Alblad Gran­hammarsista, C. H. Thor­ström Ant­bystä, F. Lund­ström Fin­näsistä, pas­tori Selin, Ekholm Fager­näsistä ja leski­vaimo Qvarn­ström Konungs­bölestä. Velko­jien joukossa oli myös Eva Chris­tina Drag­man, jonka kanssa Johan Gabriel Blom vihittiin Snapper­tunassa vuoden 1851 vii­mei­senä päi­vänä. Eva Christi­nalta oli saatu peru­kirjan mukaan lainaan 70 kopeekkaa. 

Johan Gabriel Blom oli syntynyt 13. huhtikuuta 1812 Karjaan San­näsissä Sara Sand­bergin aviot­tomana poikana. Hänen toinen vaimonsa Eva Christina Drag­man oli syntynyt Snapper­tunassa 13. loka­kuuta 1809. Heille syntyi huhti­kuussa 1854 tytär nimeltä Augusta Erika. Johan Gabriel Blom hukkui kalareissulla 16. syyskuuta 1860. Eva Chris­tina kuoli Snapper­tunan Kär­rbyssä 1. hein­äkuuta 1895.

Eva Gustavan poikien vaihei­siin paneu­du­taan myöhemmin.

Lähteitä:
Kansallisarkiston digitaaliset aineistot. Linkit tekstissä.
Kansalliskirjaston digitaaliset aineistot. Linkit tekstissä.
ÅAB FHS, B I 12. Kirje Carl Henrik Lindmarkille Fagervikiin 18.9.1824.

Kirjoita kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *