Tapahtui Brahelinnassa 1789

Fahlu Weckoblad -lehdessä julkaistiin joulukuussa 1789 syyte­kirjelmä, jonka kanne­viskaali Johan Barck oli jättänyt Turun kunin­kaal­li­seen hovi­oikeu­teen 10.10.1789. Enti­nen Ruotsin armei­jan eversti Yrjö Maunu (Göran Magnus) Sprengt­porten oli osal­lis­tunut 11.–13. kesä­kuuta Kyy­rön ja Porras­salmen taiste­luihin Venäjän armei­jan puolella, ”niin kuin aivan ylei­sesti tiede­tään ja puhutaan” (en mer än all­mänt bekant sanning, som föres i hvars Mans mun). 

Barck vaati Sprengt­portenia lailli­seen edes­vastuu­seen petol­li­sista sala­juonista ja nurjan kilven kanta­mi­sesta kunin­gasta ja valta­kuntaa vastaan (haft för­rädiska stämp­lingar, och fördt afvog Sköld emot Konungen och Riket). Sprengt­portenin toi­mista Venäjän armei­jassa ja haavoit­tu­misesta oli Barckin mukaan kirjoi­tettu ulko­mailla­kin, esimerkiksi berliini­läisissä lehdissä lähinnä pietari­lais­lähteisiin perus­tuen. Varmem­maksi vakuu­deksi Barck haas­toi kah­deksan ristii­na­laista todis­tamaan, että Sprengt­porten oli kesä­kuussa 1789 evers­tin puus­tel­lissa Brahe­linnassa ja että hän haa­voit­tui Porras­salmen taiste­lussa. Haaste­tut todis­tajat olivat:

  • puuseppä Nygren ja hänen vaimonsa
  • henkikomppanian rummunlyöjä Hirnin vaimo
  • haudankaivaja Juho Liikanen ja hänen vaimonsa
  • lukkari Jernström ja hänen vaimonsa
  • everstin puustellin torppari Juho Korhonen.

Valalla varmennetut todistajan­lausunnot oli määrä kuulla Ristii­nan kihla­kunnan­oikeudessa.

Lausunnot annettiin Ris­tiinan väli­käräjillä 28.–29.12.1789. Todis­tajia oli enemmän kuin Barckin kirjel­mässä oli mainittu, ja osa todis­ta­jista oli vaihtu­nut. Kaikki asuivat Ris­ti­inan pitä­jässä lähellä everstin puus­tellia, jonne venä­läiset olivat majoit­tuneet muuta­maksi päi­väksi Kyy­rön tais­te­lun jäl­keen. Venä­läis­ten joukossa oli myös Sprengt­porten, mitä todis­tajat eivät voineet olla huomaa­matta, olivathan monet heistä entisiä everstin alusta­lai­sia ja palkollisia.

Brahelinnan rauniot. Postikortti noin vuodelta 1900. Painaja Uusi Paperikauppa.
Historian kuvakokoelma. Museovirasto. CC BY 4.0.

Todistajista rummunlyöjä Hirnin vaimo Anna Tukiainen, haudan­kaivaja Juho Lii­kanen ja hänen poikansa Antti Liikanen, torp­pari Juho Kor­honen, lois­mies Jöran Toivak­ainen ja piika Anna Long tapasivat Sprengt­portenin ja puhui­vat hänen kans­saan, kun vihollis­armeija saapui Brahe­linnaan Kyy­rön taiste­lun jälkeen per­jan­taina 12.6. Ensim­mäiseksi hänet tapasi torp­pari Juho Kor­honen, koska joku venä­läi­nen soti­las vei hänet Sprengtportenin luo. Entinen eversti istui hevosen selässä venä­läi­sessä uni­vormussa miekka kupeella venä­läisten upsee­rien ja soti­laiden ympä­röi­mänä. Hän näytti Korh­oselle poi­kaansa ja aiemmin paen­nutta kapteeni Ladauta ja kysyi, tun­siko torp­pari heidät. Sen jälkeen hän käski Korhosta hake­maan maitoa ja joi sen Brahe­linnan puus­tellissa.

Sprengtporten sanoi Korhoselle ja muillekin todistajille, että hän oli nyt heidän entinen isän­tänsä mutta palai­si Brahe­linnaan käy­tyään ensin Mik­kelin pitä­jässä. Hän kehotti todis­tajia pysyt­te­le­mään kotona, jottei heidän tarvit­si­si pelätä kasa­koiden ryös­te­lyä. Samalla hän il­moitti Korho­selle lähte­vänsä vihollis­joukon mukaan.

Venäläiset lähtivät Brahelinnasta 12. päivän iltana kohti Porras­salmea, ja Sprengt­porten lähti matkaan kai­kin puolin ter­veenä ja hilpein mielin. Useimpien todis­tajien mukaan hänet tuo­tiin kuiten­kin seuraa­vana päivänä Brahe­linnaan sairaana. Puu­seppä Gustaf Ny­gren, hänen vaimonsa Catha­rina Myr­berg ja piika Anna Long pääsi­vät käy­mään huo­neessa, jossa Sprengt­porten oli. Eversti makasi vaa­tteitta laka­noiden välissä ja lii­kautti vain oikeaa kät­tään. Kerran Ny­gren näki everstin jal­keilla, mutta mies oli aivan voima­ton eikä pysty­nyt istu­maan, joten väls­käri auttoi hänet heti takai­sin sänkyyn. Samalla käynti­kerralla Ny­gren huo­masi pöy­dällä joi­takin pulloja ja pellava­riepuja.

Everstin sairaus pyrittiin pitämään salassa, mutta todis­ta­jien mukaan paikka­kunnalla puhut­tiin ylei­sesti, että hän oli haavoit­tu­nut Porras­salmella. Todis­taja Nygren sanoi kuul­leensa asiasta suomea puhu­vilta venä­läis­soti­lailta. Todis­taja Jöran Toiva­kainen taas sanoi ymmär­tä­vänsä täydel­li­sesti venä­jää, mitä hän ei kuiten­kaan paljas­tanut venä­läi­sille. Soti­laat olivat keske­nään venä­jäksi jutel­les­saan toden­neet, että Sprengtporten oli haavoit­tu­nut Porras­salmen taiste­lussa nivu­siin, rin­taan ja vasem­paan olka­päähän. Myös entinen kapteeni Ladau mainitsi evers­tin haa­voit­tu­mi­sesta todis­taja Johanna Juhon­tyttärelle, jota hän pyysi lait­tamaan evers­tille ruo­kaa.

Haudankaivaja Juho Liikanen, hänen poikansa Antti Liikanen ja lois­mies Toivakainen kertoivat, että kap­teeni Ladau, majuri Sutt­koff ja ker­santti Tavast pyy­si­vät 13.6. heitä ja puuseppä Ny­greniä vi­emään Sprengt­portenin veneellä Lap­peen­rantaan tai Kyy­röön, mitä he eivät kuiten­kaan tehneet. Toiva­kaisen kerto­muksen mukaan venä­läi­set sotilaat kuljet­ti­vat everstin kesä­kuun 14. päi­vän jälkei­senä yönä pois Brahe­linnasta Toiva­kai­selle kuulu­valla veneellä, jota hän ei ole saanut takaisin. Toiva­kainen totesi vielä, että kasa­koita johtanut majuri Deni­soff maksoi Sprengt­portenin käs­kystä Toiva­kai­selle kaksi ja puoli impe­riaa­lia (25 ruplaa) korvauk­seksi kasa­koiden aiheut­ta­masta kärsi­myk­sestä ja väki­val­lasta. Samassa tar­koi­tuk­sessa eversti jakoi viljaa muuta­mille todis­ta­jille, jotka oli­vat hänen enti­siä alus­ta­lai­siaan.

Ristiinan seurakuntaa palveli noin 140 vuotta keskeyty­mätön sarja Liika­sia haudan­kaiva­jina.
Vuonna 1739 virkaan astui pappi­lan torp­pari Kalle Liikanen, joka samalla toimi sun­tiona.
1760-luvulla kuop­pia kaivoi Antti Lii­kanen ja vuosi­sadan lopulla tekstis­sä­kin mai­nittu Juho Lii­kanen.
Hänen poikansa Kaapro Liikanen jatkoi työtä vuoteen 1828 ja sitten tämän poika Otto Vil­helm Lii­ka­nen. Aina­kin Otto Vil­helmin tapaamme blo­gissa myöhem­min­kin, sillä hän sai vaimok­seen yhden Benvikin neidoista.

Myös Sprengtportenin ala­ikäinen poika Magnus Wilhelm osallistui Porras­salmen taisteluun. Luk­kari Jern­strömin leski Chris­tina Forsta­dia todisti pojan sano­neen kyynel­silmin, että hänen oli pakko totella isään­sä. 

Turun hovioikeus antoi tuomion 9.2.1790 ja kuningas Kustaa III vahvisti sen 15.3.1790. Sprengtporten tuomittiin menettä­mään hen­kensä, kunniansa ja omai­suu­tensa.

Todistajanlausunnot ja Turun hovioikeuden tuomio julkais­tiin esi­merkiksi Dagligt Allehanda -lehdessä 16. ja 17.3.1790.

Lähteitä:
Ruotsin kansalliskirjaston Svenska dagstidningar –verkkopalvelu.

Kirjoita kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *