Olsenin hommia

Satusetä Topelius kirjoitti toukokuussa 1873 ulko­maa­lais­ten Suo­messa teke­mistä metsä­kaupoista: ”Helsin­gissä on koko­nainen kolonia saksa­laisia, ruotsa­laisia, norja­laisia ja englanti­laisia her­roja, jotka elävät kuin ruhti­naat.” Kemissä hääri­vää norja­laista Olsenia Tope­lius luon­nehti ”pikku keisa­riksi”. Terje Olsen oli toime­lias mies, joka hääri elä­mänsä aikana monessa pai­kassa ja oli mones­sa muka­na.

Kemi

Ruotsalaisessa Hudiksvallsposten-lehdessä julkaistiin 29.3.1873 Pohjois-Suomea koskeva uutinen: Kemi­joen varrella valta­vien luonnon­metsien keskellä on kuu­lemma käyn­nis­tetty suuri­suun­taista toi­min­taa, joka vai­kut­taa merkit­tä­västi koko Perä­pohjolaan. ”Mies, joka on yhtäkkiä herät­tänyt erä­maan eloon, on Terje Olsen.”

Olsen oli kulkenut Kemijoen poikki ensimmäisen kerran vuonna 1870 matkallaan Haapa­ran­nalta Ouluun. Hän häm­mästyi, miten vähän joki­varressa oli yritte­liäi­syyttä, ja päätti tehdä asialle jotakin. Pari vuotta myöhem­min hän sai vii­deksi vuo­deksi 500 000 tukin hakkuu­luvan Kemi­joen tuntu­masta. Keväällä 1873 höyry­sahan rakentaminen oli lehden mukaan täy­dessä vauh­dissa, ja syk­syllä pienessä Kemin kaupun­gissa toimisi yksi Pohjo­lan suurim­mista sahoista. Uutisen mukaan Olsenilla oli met­sissä töissä 600 miestä ja 300 hevosta – ja hän saisi tarvit­taessa sata hevosta lisää­kin.

Hakkuuluvasta oli uutisia Suomen lehdissä jo vuonna 1872. Marras­kuun 2. päivänä Oulun Wiikko-Sanomat kirjoitti Olsenin hakkuutarjouksesta:  500 000–700 000 hirttä viiden vuoden aikana hintaan 5½ penniä kuutiojalalta metsä­mailta, jotka eivät ole viit­tä virs­taa edem­pänä lautta­kululle sove­liaasta vedestä.

Josko h:ra Olsen tullee höyry­sahaa Kemissä rakentamaan, taikka jos puut vietä­neen Ruotsi­maalle, sitä ei vielä tie­detä. Kuiten­kin sano­taan h:ra Olsenin äsket­täin osta­neen Torvi­sen ja Rautio­lan maat Kemissä.

On kummasteltu, että kuin maan omat asukkaat ovat saaneet maksaa 8:kin penniä kuutiojalalta, edellämainittu muukalainen on saanut ostaa hirsiä ylläsanotulla halvalla hinnalla. 

Suomalainen Wirallinen Lehti kirjoitti 12.11.1872 äskeisestä Oulun Wiikko-Sanomien uutisesta ja täydensi sitä oululais­lehdelle tul­leesta yksi­tyi­sestä kir­jeestä:

Kemistä kirjoitetaan, että herra Olsen, norjalainen, ynnä useiden muiden norjalaisten kanssa, on tullut sinne asumaan ja aikoo ryhtyä isoihin hankkei­sin saha­liikkeen y.m. suh­teen. Hänen palveli­jansa ovat jo liik­keellä ja elä­mänsä on kuin vähäistä hovin­pitoa. Rahaa alkaa levitä maahan, vaikka kir­joit­taja ei vis­siin tiedä sanoa, onko koko tuo homma täyttä tolk­kua vaiko ainoas­taan koke­mat­to­man yri­tystä.

Nimimerkki Kemiläinen kirjoitti Oulun Wiikko-Sanomissa 3.5.1873 paikkakuntalaisten toiveista:

– – täytyy kiireessäni ottaa pännä käteen ja nokkia myöden usiam­man pyyn­nöstä an­taa tie­toa tääl­tä uuti­sista, kuin nyt ylei­söllä on pal­jon puhee­na Kemin uu­den kaupun­gin raken­nuk­sesta, ja tänä vuonna tän­ne tul­leen ulko­lai­sen her­ra Olsen’in isois­ta toi­mis­ta. – – Ar­vel­laan herra Olsen’in ensi kesä­nä tar­vit­se­van työ-toimis­saan 5 eli 6 tu­hat­ta mies­tä, jos­sa lan­keaa suu­ri ra­ha­sum­ma täl­le pe­rälle, et­tä ei ole meil­lä mi­tään muu­ta sanot­ta­vaa herra Olsen’in toimista, kuin syy suu­resti kiit­tää  – – ja saamme toi­vot­taa, että hänen työnsä ja toi­mensa tulis menes­ty­mään ja että hän tulis ole­maan ja asu­maan mei­dän kans­sam­me tule­via aiko­ja, niin as­tui­si jon­kun aske­leen edes­päin mei­dän poh­jan­perä si­vey­den sekä va­ral­li­suu­den tiel­lä, ja tuli­sim­me näke­mään, että Ke­min uusi kau­pun­ki, joka nyt on alus­sa, niin nou­sis äk­kiä, ja tu­lis vil­kas meri- ja maa­kunnan lii­ke.  – – Jos herra Olsen vain sais sahan kaupungin rannikolle ra­ken­taa, jos­sa toi­vos­sa useampi on.

Toive toteutui, ja ”Olsenin hommasta” tuli totta. Englanti­lai­sen Steweni Olsen & Co. -yhtiön osa­kas Terje Olsen oli saanut Suomen kansalaisuuden ja osti kirjoittajan isänisän isältä Junton tilan n:o 11 Kemin pitä­jän Lautio­saa­ren kyläs­tä. Sen jälkeen Olsen vuok­rasi tilan 50 vuo­deksi norja­lai­selle herra J. N. Fleischerille, joka edusti Holst & Fleischer -yhtiötä. Fleischer sai 29.7.1873 maa­herralta luvan raken­taa kuusi­kehäinen, hieno­teräi­nen höyry­saha Kari­haaran saarelle. Saha­yhtiön nimeksi tuli Kemi Ångsågs Ab – Kemin  Höyrysaha Oy. Tämä niin sanottu Olsenin homma alkoi korkea­suhdan­teen aikana ja vilkas­tutti Kemin seudun ja Perä­pohjolan talous­elämää. Leh­dissä ker­rot­tiin Terje Olsenin rustaavan ahke­rasti uutta kaupun­kiaan ja maksa­van työn­teki­jöille huippu­palkkoja. 

Sahan toiminta alkoi varsi­naisesti maalis­kuussa 1874, jolloin työn­tekijöitä oli 139. Huhti­kuun lopulla työ­väkeä oli jo 418 ja elo­kuun lopulla 539. Sen jälkeen työntekijä­määrä kääntyi las­kuun.

Höyry­saha ajautui vara­rikkoon vuonna 1877 osit­tain Olsenin huo­non talouden­pidon mutta myös saho­jen yleis­ten vaikeuk­sien takia.

Saksa ja Englanti

Terje Olsen syntyi Arendalissa Norjassa vuonna 1831 mutta muutti jo nuorena Hampuriin. Hän perusti siellä pankki- ja kaupintaliikkeen ja toimi sen nimissä kymmenen vuotta. Hänelle ja Augusta Duffourille (s. 1834) syntyi Hampu­rissa poika Albert vuonna 1860 ja tytär Erna vuonna 1862. Tyttä­ret Inga ja Alma syntyi­vät vuo­sina 1870 ja 1873 Hullissa Englan­nissa.

Englannissa Terje liittyi toukokuussa 1870 vapaamuurareihin. Vuoden 1871 väestö­laskennassa hänen asuin­paikkansa oli Hull ja ammat­tinsa laiva­meklari. Samassa talou­dessa asuivat vaimo Augusta, anoppi Louisa Duffour ja lapset Albert, Erna, Egmont ja Inga. Egmont oli synty­nyt Ruotsin Kol­bäckissä vuonna 1866, jolloin per­heen pysyvä asuin­paikka lienee ollut vielä Hampu­rissa.

Pohjois-Ruotsi

Terje Olsen oleskeli paljon Pohjois-Ruotsissa jo Englannissa asuessaan. Siitä on hyvänä esi­merkkinä Luula­jassa julkaistavan Norrbottens­kuriren-lehden 21.3.1872 ilmes­tynyt numero, jossa on Terjestä kolme eri juttua. Ensimmäisen jutun aiheena on Haapa­rannalla pidetty konsertti, jossa Terje soitti viulua useiden sävel­taiteen ystä­vien taita­valla avus­tuksella. Esite­tyistä kappa­leista suu­rinta huo­miota herätti kansan­laulu Sweet Home. Konser­tissa oli 123 kuulijaa, mikä oli Haapa­rannalla poikkeuk­sel­lisen runsas­lukuinen yleisö. Konser­tin tuotot jaet­tiin Haapa­rannan ja Tornion vähä­varai­sille.

Seuraavalla sivulla samassa lehdessä on nimi­merkin Staffan kirjoittama runo viulu­niekka Terje Olsenille. Viimei­nen säkeistö alkaa sanoin Skål för Terje Olsen! Lefve han! Han, som kom och slog och hjertan vann! (”Malja Terje Olsenille! Eläköön hän, joka tuli ja voitti sydämemme!”)

Samalla sivulla on vielä ”kirje Haaparannalta”. Kirjees­sä teh­dään selkoa Terje Olsenin ja Antti Kurtin naapuri­maassa pide­tystä värik­käästä oikeuden­käynnistä, johon lie­nee aihetta palata toi­sessa kirjoi­tuk­sessa. Oikeudenkäyntiin ja riitajutun hovioikeuskäsittelyyn palasi myös Norrbottenskuriren vuoden 1873 tammikuussa.

Tukholma

Tukholmaan muuton jälkeen Olseneille syntyi poika Terje Waldemar vuonna 1874 ja tytär Sigrid Augusta vuonna 1877. Tytär kuoli jo vuoden ikäisenä vuonna 1878.

Tukkukauppias Terje Olsen tuli Tukholmassa tunnetuksi monista keksin­nöistään. Tuohon aikaan nahka oli hyvin tärkeää tava­raa: sitä tarvit­tiin kenkien ja val­jai­den ohella suuret määrät esi­merkiksi letkui­hin ja teollisuus­laitosten voiman­siirto­hih­noihin. Nahka­tavaroiden hoitoon ja kestä­vyyden paranta­mi­seen oli syytä­kin kiin­nit­tää pal­jon huo­miota. Ei siis ihme, että markki­noille ilmestyi toinen toistaan parem­milla resep­teil­lä valmis­tet­tuja suoja-ai­neita.

Terje Olsen perusti vuonna 1880 ”kemiallisen tehtaan” ja hieman myöhemmin rekisteröi tavaramerkiksi Collan-öljyn, jota myytiin Suomessakin. Tampereen Uutisissa mainostettiin 20.7.1901:  

Todellista Collan öljyä Collanöljy-tehtaasta Tukholmassa, perus­tettu 1880 (ai­noa maail­massa), (5 kulta­mitallia, 7 kunnia­kirjettä) Jalki­neitten säästämis­ainetta. Jalkineet, ajokalut, kone­remmit ja ylipäänsä kaikki nahkatavarat Collanöljyllä voideltuna tulevat pehmeiksi, vettäpitäviksi ja moninkertaisesti kestävimmiksi. Myytävänä Tampe­reel­la pal­jot­tain ja vähit­täin Roh­dos­kauppa-Osa­ke­yhtiös­sä, Kaup­pa­to­rin var­rella (Com­mercén talo).

Collan-öljy. Valmistaja Terje Olsenin perustama Collan-Olje-Fabriken. Kuva: Alf van Beem, Public domain, via Wikimedia Commons.

Vuonna 1885 Olsen sai patentin antrasiitin polttoon soveltuvalle pientulisijan ari­nalle. Keksintöä suosi­tel­tiin eten­kin skoone­lais­taloihin, mutta se oli lehtien mukaan suosittu myös Tukhol­massa, jossa poltto­puu oli kallista ja talvet kylmän­kalseita. 

1890-luvulla Terje Olsen luopui kivihiili­bisneksestä ja keskit­tyi teke­mään nime­ään tunne­tuksi ruot­sa­lais­ten per­heen­äitien keskuu­dessa. Hän toi Ruotsiin ”aitoa kahvia” Rans­kan, Englan­nin ja Hol­lan­nin siirto­maista sekä Ara­biasta. Nautin­non takaa­mi­seksi hän kehitti vielä tyylik­kään aparaa­tin, jolla kahvi valmis­tui muuta­massa minuu­tissa. Kahvia sai käydä ostamassa hänen koti­osoittees­taan Kungsgatan 34.

Terje näytti hallitsevan markkinoinnin jalon tai­don. Muuta­massa lehdessä oli marras­kuussa 1893 Seka­laisia-pals­talla puffi. Kaksi kahvin­ystävää oli vastikään juonut aitoa kahvia Tukhol­massa Berg­strömin kahvi­lassa (Vesterlånggatan 77) ja Åkerblomin konditoriassa (Kungsgatan 15). Juoma oli tarjoiltu somista aparaateista, ja se oli parasta kahvia, mitä he olivat koskaan maistaneet. Heille kerrottiin, että tätä muita halvempaa kahvia sai ostaa tunne­tusta T. Olsenin tuonti­liikkeestä Tukhol­masta. Lopuksi he kysyivät, miten on mahdol­lista, ettei yksi­kään paikka­kunnan kauppias ole hank­ki­nut myyn­tiin Olsenin kahvia. ”Olisi jo aika saada tänne­kin parempaa!”

Terje Olsen kuoli Tukhol­massa marras­kuussa 1910. Hänen jäl­keensä laa­di­tussa perukirjassa lue­tel­laan tar­kas­ti huone­kalut ja muut esi­neet huoneit­tain jao­tel­tuina. Salongin arvok­kaimpia esi­neitä olivat flyy­ge­li (700 kruu­nua), 3 viulua ja 1 sello (500 kruunua). Varojen kokonais­arvo oli 27 285,60 kruunua. Collan-öljy­tehtaan valmiste­varas­ton ja tehdas­huoneis­ton o­suus varoista oli 5 769,14 kruunua. 

Terjen esikoispoika Albert ja Terje Waldemar asuivat vuonna 1910 Lontoossa. Albert oli muusikko ja Terje Waldemar tukkukauppias. Lontoossa oli asunut myös jo kuollut, tukkukauppiaana toiminut Egmont-poika. 

Lähteitä:
Ancestry.com. Terje Olsen vuoden 1871 väestölaskennassa.
ArkivDigital. Oikopolku Terje Olsenin perukirjaan: r7.p223186587.
Hedman, Ossi 1969: Kemin kaupungin historia
Kansalliskirjaston digitoidut aineistot. Linkit tekstissä.
Ruotsin kansalliskirjaston Svenska dagstidningar –verkkopalvelu. Norrbottens­kuriren-lehden selon­teot Terje Olsenin ja Antti Kurtin oikeuden­käynnistä: 1. 21.3.1872: Bref från Haparanda; 2. 10.1.1873: Upprättelse.
Topelius, Zacharias: Finlands krönika 1860–1878. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland. Sitaatti sivulta 276.  

Kirjoita kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *