Kannettava kapakka

 eli
Onneton anniskeluyritys Joensuussa

Pöytäkirja pidetty Joensuun kaupungin Raastuvan Oikeuden istunnossa sanotun kaupungin Raatihuoneella Helmikuun 16 päivänä 1885. Saapuvilla olivat Pormestari J. A. Nystén sekä Raatimiehet Juho Nousiainen ja Simo Hirvonen.

Pöytäkirjan toimitti Pormestari Nystén. 

§: 9

  Ollen vielä Oikeuden edessä lausui Wiralli­nen Syyt­täjä Kaupungin­viskaali Niilo Henrik Aschan että tänne manattu ja huudettaessa itse saapuville tullut Mökki­läinen Niilo Liisan­poika Hir­vo­nen, Kiihte­lys­vaaran pitäjään Hammas­lahden kylästä, kuten Poliisi Joo­seppi Leväi­nen on Syyt­tä­jälle ilmi­antanut, on viime Tammikuun 17 päivänä Ajurin­lesken Maria Pötsö­sen portilla tässä kaupun­gissa myönyt ryypyt­täin viinaa, jonka vuoksi Syyt­täjä nyt vaati vasta­jata lailli­seen edes­vastauk­seeen sen­laisesta rikok­sesta kuin myös että vasta­jalta taka­varikkoon otetut kaksi ja puoli putelia viinaa tuomit­taisiin mene­tetyksi.

  Kanteesta kuultuna tunnusti vastaaja syytöksen oikeaksi, mutta ilmoitti olevansa luvattomasta viinan myönnistä manattuna myös Kiihtelys­vaaran pitäjään Kihla­kunnan Oikeu­teen ja vaati sen­tähden asian lykkää­mistä mainit­tuun Oikeu­teen, minkä jälkeen asian­omaiset käsket­tiin astu­maan ulos ja Oikeu­dessa

Määrättiin:

  Esiin­tulleesta syystä jätetään asia Syyttäjän jatkettavaksi Raastuvan Oikeuden kokouk­sessa Maanan­taina ensi­tulevan Maalis­kuun 9. päivänä, jolloin vastaaja tulkoon Oikeuteen saapu­ville jos hän tahtoo asiassa vielä kuul­luksi tulla ja Syyt­täjä anta­koon Oikeu­teen papin­todistuksen vastaajasta. Julis­tettiin.   

                                                                           


Ote Joensuun henkikirjasta vuodelta 1885. Korttelin 53 tontilla 4 (nykyinen osoite Kirkkokatu 5 / Kalastajankatu 14) asuu ajuri Petter Pötsösen leski [Maria] Elisabet. Hänellä on vuokralla ajuri Henrik Sorsa, äiti Anna ja renki Anders Koponen sekä kasööri Rosa Forstén, äiti Mathilda, sisaret Alida ja Olga ynnä piika Hilda Jässipäinen. 

Niilo on ilmeisesti valinnut anniskelu­paikan sattuman­varaisesti, sillä ainakaan kohdalle osuneen kiin­teistön asuk­kaita tuskin voitiin toivoa asiak­kaiksi. Rosa Bernhar­dina Forstén oli Joen­suun kau­pun­gin pitkä­aikainen rahaston­hoitaja. 


Wuonna 1885. Maaliskuun 9 päivänä kokountui Raastuvan Oikeus Joensuun kaupungissa Raatihuoneella. Saapuvilla olivat Pormes­tari Alfred Nystén sekä neuvosmiehet Juhana Nousiainen ja Simo Hirvonen.

Pöytäkirjan toimitti Pormestari Nystén. 

§: 21

Uudelleen käsiteltäväksi otettaessa viimekuluneen Helmikuun 16 päivänä pidetyssä kokouksessa pöytä­kirjan §:9 alle alotettua, mutta siihen merkityn syyn vuoksi täksi päiväksi lykättyä asiaa, jossa Wirallinen syyttäjä kaupungin viskaali Niilo Henrik Aschan, poliisi­palvelia Jooseppi Leväi­sen ilmi­annosta, on luvat­to­masta viinan myön­nistä vaati­nut edes­vastausta mökin­mies Niilo Liisan­poika Hirvo­selle, Kiihtelys­vaaran pitäjään Mulon kylästä, tulivat mainitut aset molemmat itse huu­det­taessa saapu­ville.

    Edellinen pöytäkirja asiassa luettua ilmoitti syyttäjä ettei hän vielä ole saanut vjan papin­todistusta vaikka hän jo viime­kuluneen Helmi­kuun 11 päivänä oli pyytänyt Kiihtelysvaaran nimismiestä sitä syyttä­jälle toimitta­maan, minkä jälkeen aset käsket­tiin astumaan ulos ja Oikeudessa

Määrättiin:

   Pöytäkirjassa mainitun syyn vuoksi jätetään asia syyttäjän ja ilmiantajan jatket­ta­vaksi Raastuvan Oikeuden kokouk­sessa maanan­taina tämän kuun 30 päivänä, jolloin vja tul­koon Oikeu­teen saapu­ville jos hän tahtoo asiassa vielä kuu­luksi tulla ja syyt­täjä olkoon varustet­tuna vjan papin­todistuksella. Julis­tettiin. Aika ja paikka edellä mainitut.

J. A. Nystén

J. Nousiainen                S. Hirvonen


Wuonna 1885. Maaliskuun 30 päivänä kokountui Raastuvan Oikeus Joensuussa Raatihuoneella. Saapuvilla olivat Pormes­tari Alfred Nystén sekä Raatimiehet J. Nousiainen ja Simo Hirvonen.

Pöytäkirjan toimitti Pormestari Nystén. 

§: 9

  Kun Raastuvan Oikeus nyt uudelleen käsiteltäväksi otti viime Maaliskuun 9. p pöytäkirjan §:21 alla viimeksi esillä olleen, mutta siihen merki­tyn syyn vuoksi täksi päiväksi lykätyn asian, jossa Wiralli­nen Syyt­täjä Kaupungin­viskaali Niilo Henrik Aschan, Poliisi­palve­lija Joo­seppi Leväi­sen ilmi­annosta, on luvattomasta viinan myönnistä vaatinut Mökin­mies Niilo Liisan­poika Hirvosta, Kiihtelys­vaaran pitä­jään Mulon kylästä, edes­vastaukseen, tulivat mainitut aset kukin itse huu­det­taissa saapu­ville.

   Edelliset pöytäkirjat asiassa luettua antoi Syyttäjä Oikeu­teen näin­kuuluvan papin­todistuksen:

Katso liite: Hirvonen

 

 

   joka myös luettiin, minkä jälkeen aset käskettiin astumaan ulos, siks’aikaa kun Oikeudessa keskusteltiin ja tehtiin seuraava

Päätös:

   Raastuvan Oikeus on tämän asian lopullisesti tutkinut ja katsoo lailli­sesti toteen näytetyksi että wja ilmi­annettuna päivänä on harjoittanut luvatonta viinan myöntiä, jonka­tähden Raastuvan Oikeus, Kesäkuun 9. pnä v. 1875 annetun Keisarillisen Asetuksen 16ssa §:ssä tutkii oikeaksi tuomita Wjan, jota sen­laisesta rikok­sesta tätä ennen ei ole edes­vastaukseen lange­tettu, ensim­mäi­sen kerran viinan myönnistä maksamaan sakkoa kuusi­kym­mentä mark­kaa, jotka ulos­otetaan Wjan kiinte­ästä ja irtonai­sesta omaisuudesta niin pitkälle kun sitä riittää ja jaetaan siten että Wiralli­nen Syyttäjä niistä saa kaksi kolman­nes­osaa ja ilmi­antaja Joo­seppi Leväi­nen yhden kolman­nek­sen, mutta sovite­taan kaikkien varojen puut­teessa Wjalta kahdek­san päivän vankeu­della ja leivällä, jota paitsi taka­varikkoon otettu viina tuomi­taan menetetyksi ja on julkisella huuto­kaupalla myö­tävä sekä hinta jaet­tava sama­ten kuin sakot­kin Syyt­täjän ja ilmi­antajan välillä. Julis­tettiin.


Tämänkaltainen ”tulospalkkaus” merkitsi tuntuvaa lisäansiota järjestysvallan edustajille. Poliisi Josef Leväinen tuli Joensuuhun vuonna 1884 ja sai palkkaa 800 markkaa vuodessa. Nils Henrik Aschan (s. 1829 Rääkkylässä) oli toiminut kaupunginviskaalina jo vuodesta 1854 lähtien. Hänen palkkansa oli kahden henkilökohtaisen korotuksen jälkeen 1 200 markkaa vuodessa, ”jota paitsi hän sai hyväkseen käyttää ilman arentimaksua erään rakennustontin”.

Lähteitä:
Kansallisarkiston digitoidut aineistot. Joensuun henkikirja 1885.
KA Jns Caa:26 Joensuun RO:n varsinaisasiain pöytäkirjat 1885 I. 
Könönen, T. 1904: Joensuun kaupunki vuosina 1848–1898. Joensuu.

Kirjoita kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *