Kuriiri Johan Lukas

Kajaanin kruununvouti S. W. Nylander lähetti tammikuussa 1859 Oulun läänin­kansliaan luettelon Kajaanin kihla­kunnassa asuvista Suomen sodan vete­raa­neista. Sotka­mossa vete­raa­neja oli kaksi: Johan Lukas ja Henrik Kärnä eli Leijon. Samat miehet on mai­nittu avus­tuksen saa­jina vielä Åbo Under­rättelser -lehden vuonna 1864 julkaisemassa veteraani­luettossa. Vuonna 1865 Kajaa­nin kihla­kun­nassa sai vete­raa­neista avus­tusta vain Johan Lukas. 

Kruununvoudin tammi­kuussa 1859 lähet­tämän luet­te­lon mukana on ensin maini­tusta miehestä kolme lii­tettä, kaksi maalis­kuulta 1808 ja viimei­nen tammi­kuulta 1859. Ensim­mäi­sissä liit­teissä maa­herra J. D. Lange käs­kee kruunun­palveli­joita ja kesti­kievareita anta­maan kaiken tarvit­ta­van avun, jotta kurii­ri pää­see mää­rän­pää­hänsä mah­dol­li­simman ripe­ästi.

Öpne Ordres! Under Officeraren Johan Lukas hwilken nu reser såsom Courier till Tavastehus eller Arméens Hög­qwarter, bör under resan undfå all Hand­räckning af Krono Betjänte och Gäst­gifware till så skynde­sam fort­komst som möjlig är, och an­mäles han wid fram­komsten till obe­hindradt före­träde hos Hans Excellence en Chef Commen­derande Generalen Herr Grefwe Klingspor. Uleåborgs Läns Lands Contor den 4. Martii 1808. J. D. Lange. Kaikkien kuvien lähde: KA Oulu Oulun lka, Ea3:22 Kenraalikuvernööriltä saapuneet kirjeet 1858–1860.


Öpne Ordres! Under Officeraren Johan Lukas, hwilken nu afreser som Courier härifrån till Cajana och Sotkamo, bör wid hårdt answar, af weder­börande Krono Betjänte och Gäst­gifware undfå all erforder­lig hand­räckning till skynde­sam fort­komst. Uleå­borgs Läns Lands Contor d 11. Mars 1808. J. D. Lange.

 

Viimeisessä liitteessä kirkko­herra Karl Benjamin Ståhl­berg kirjoit­taa:

Entinen aliupseeri Johan Lukas on syntynyt vuonna 1787 ja osallis­tu­i vuoden 1808 sotaan vain Oulun maaherran lähettä­mänä kurii­rina. Maa­herra lähetti hänet 4.3.1808 Hämeen­linnaan ja 11.3.1808 Kajaa­niin ja Sot­ka­moon. Sen jälkeen Johan Lukas on toimi­nut kruunun­voudin apu­lai­sena ja nimis­mie­henä, mutta elää nyt erit­täin köy­his­sä olois­sa. Hän ei ole saa­nut avus­tusta kor­ke­alta kruu­nulta, vaan joutuu elä­mään köyhäin­kassan avun varassa. Hänen elä­mänsä on ollut epä­vakaata, mutta hän ei ole tehnyt kunniaa louk­kaa­vaa rikko­musta (äre­rörig för­seelse) ja on es­teettä käyt­tänyt armon väli­kappa­leita. Todis­te­taan Sotka­mossa 4. tammi­kuuta 1859. 

Johan Lukas eli Brax oli syntynyt Oulussa 10.8.1787. Hän oli naimisissa Brita Johanintytär Cajanan (1778–1855) kanssa. Paris­kunnalla oli Johan-niminen poika, joka käytti suku­nimeä Jans­son ja toimi muun muassa vara­maan­mittarina.

Lähteitä:

Akatemiasampo.fi.

KA Oulu Oulun lka, Ea3:22 Kenraalikuvernööriltä saapuneet kirjeet 1858–1860.

Kirjoita kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *