Varkaita Joensuussa

Wuonna 1888. Syyskuun 24. päivänä kokoon­tui Raastu­van­oi­keus Joen­suussa Raati­huo­neelle. Saapu­villa oli­vat Pormes­tari J. A. Nystén, sekä Raati­mies Juha­na Nousi­ai­nen ja Ravin­to­lan­pitäjä Simo H. A. And­berg, viime­mai­nit­tu ennen teh­dyllä tuo­ma­rin va­lalla.

Pöytäkirjan toimitti Pormestari Nystén.


§: 9.

Kaupunginviskaali N. H. Aschan on täksi päi­väksi alla­mai­ni­tussa suh­tees­sa ma­nuut­ta­nut van­gi­tun rää­tä­lin Juho Anna Lee­nanp. Wäns­kän, Taipa­leen ky­läs­tä Li­pe­rin pi­tä­jä­tä, ja kun asi­aa nyt tut­kit­ta­vaksi otet­tiin, tuli syyt­täjä itse saa­pu­vil­le, minkä ohes­sa vja van­git­tu­na kau­pun­gin van­ki­hoi­dolta Oikeu­teen tuo­tiin.  
  Kannettansa toimittaen lausui syyt­täjä vjan, kuten saapu­ville tullut Lois­vaimo Anna Immo­nen, Mönnin­vaaran kylästä Kontio­lahden pitä­jätä, on kanta­jalle ilmoit­tanut keski­viik­kona tämän Syysk. 12. pnä kau­pun­gin torilla Anna Immo­sen tas­kusta varas­ta­neen viiden­kolmatta pen­nin mak­sa­van nenä­lii­nan ja sen nurk­kaan sol­mi­tut neljä­kym­mentä penniä rahaa, eli siis tava­raa ylei­seen kuuden­kymme­nen vii­den pen­nin arvosta, mikä varas­tettu tavara kum­minkin heti pois saa­tiin; ja vaati syyt­täjä nyt tästä rikok­sesta vjalle lail­lista edes­vas­tausta, jonka ohessa ilmi­antaja Anna Immo­nen, joka yhdis­tyi syyt­tä­jän edes­vas­taus­vaati­muk­seen, anoi vjan velvoit­ta­mista palkit­se­maan kjan kulungit jutussa. 

  Kanteesta kuultuna myödytti vja syy­tök­sen oike­aksi, ja sanoi arvel­leen­sa nenä­liinan ottaa itsel­lensä hatta­roiksi [hat­tara = jalka­rätti], eikä tietä­neensä että sii­hen oli sol­mittu raho­ja; min­kä mer­kit­tyä syyt­tä­jä vjan mai­neesta antoi Oikeu­teen näin kuulu­van papin­todis­tuk­sen   Katso liite Åkerblom

Todistetaan että lois Juho, Anna Leenanp, Wänskä Taipaleelta,
synt 1846.  on nuhteeton maineeltansa ja H. P. Ehtoollisen osallinen
Liperissä 17 Syys 1888
A F Åkerblom

     minkä luettua aset käskettiin astumaan ulos, siksi aikaa kun Oikeudessa, keskus­tel­tua,

Päätettiin:

Oman tunnustuksensa mukaan näkee R. Oikeus selvästi näyte­tyksi, että vja mainit­tuna päi­vänä on taskusta varas­tanut ilmi­antaja Anna Immo­selta rahaa ja tava­raa ylei­seen kuuden­kymme­nen vii­den pen­nin arvosta, josta häntä Kunink. ase­tuk­sen mukaan Jouluk. 2. pltä 1766. sem­moi­sena kuin se kuu­luu Kunink. seli­tyk­sessä Maa­lisk. 23 pltä 1807. tuomi­taan ensi­kertai­sesta tasku­var­kau­desta pidet­tä­väksi ylei­seen kaksi­toista päi­vää van­keu­des­sa ve­del­lä ja lei­väl­lä, minkä ohessa vja kymme­nellä mar­kalla pal­kit­koon Anna Im­mo­sen kulu­tuk­set jutussa, mihin mieli­suo­siol­li­sen mak­sun puut­tees­sa lisä­tään lunas­tus pöytä­kirjan otteesta. Julis­tet­tua il­moitti vja tyyty­väi­syy­tensä pää­tök­sen kanssa, jonka täh­den hän pas­si­tet­tiin Kuo­pion lää­nin lin­naan, siel­lä maini­tun ajan van­keu­dessa pidet­tä­väk­si. Mer­kit­tiin.   


Wuonna 1888. Lokakuun 15. p kokoon­tui R­oikeus Joen­suussa Raati­huoneelle. Saapuvilla olivat Pormes­tari J. A. Nystén, sekä Raatimies Simo Hirvonen, ja Kaupunginviskaali Niilo Henrik Aschan, viime mai­nittu ennen teh­dyllä tuo­ma­rin valalla.

Pöytäkirjan toimitti Pormestari Nystén.


§: 8.

Kaupunginviskaali N. H. Aschan vaati virkansa puolesta ja Kaup­pias Mauno Piippo­sen, tästä kaupun­gista, siitä tehdystä ilmoi­tuksesta, että Oikeu­teen tuotu van­gittu Lois­mies Iisak­ki Annanp. Heis­ka­nen, Heinä­vaaran kylästä Kihte­lys­vaa­ran pitä­jätä, joka tiis­taina tämän kuun 9. pnä oli Kaup­pias Piippo­sen puo­dis­ta näpis­tä­nyt neljän­kymme­nen kah­den ja puo­len arssi­nan pitui­sen ja kah­den­tois­ta ­mar­kan neljän­kym­me­nen­vii­den pen­nin mak­sa­van ser­tin­ki­pakan, joka kum­min­kin kohta sen pe­rästä oli takai­sin saatu, tuomit­tai­siin edes­vas­tauk­seen näpis­tä­mi­sestä; antaen syyt­täjä vjan maineesta Oikeu­teen papin­kirjan, joka tähän kopioi­tiin ja oli näin kuu­luva:

Kuopion Hippakunta.

Papintodistus.

No 154              1888.

Asianomaisen kuulos­telta­vaksi jossain rikos­asiassa Joen­suun Raastuvan Oikeu­den edessä todiste­taan että lois­mies, Heinä­vaaran ky­lästä, Ii­sakki Heis­kanen, synty­nyt 5 päi­vänä Elo kuuta 1848 (neljä­kymmentä kah­deksan), on puh­das­mai­nei­nen ja Ripillä käypä.

Kiihtelysvaara, 4 päivänä Loka kuuta 1888.
Dawid Hakkarainen
Pitäjänapulainen 

     minkä luettua ilmi­antaja Piip­ponen, joka tänne oli saapunut val­tuu­tetun asian­ajajan Kauppa­kirjuri Juhana Mono­sen kautta, tun­nusti asi­an syyt­tä­jälle ilmi­an­ta­neensa ja yhdis­tyi edes­vastaus­vaati­muk­seen.


  Kanteesta kuultuna myö­dytti vja kanteen oike­aksi; minkä merkit­tyä aset, joista asian­ajaja Mono­nen anoi lain kulun­kien palkin­toa, käs­ket­tiin astu­maan ulos, siksi aikaa kun Oikeu­dessa, keskus­teltua,


Päätettiin:

     Koska vja on myödyttänyt itsensä syylliseksi kysymyksessä olevaan rikokseen, niin häntä 1.§:n mukaan Rikos­kaaren 47. lu­vussa tuomi­taan vetämään sakkoa ensim­mäi­sen ker­ran näpis­tä­mi­sestä puolet näpis­te­tyn tava­ran ar­vosta eli kuu­si mark­kaa kolme­kym­mentä seitse­män penniä, tahi mak­santo­varo­jen puut­tees­sa pidet­tä­väk­si kol­me päi­vää vankeu­des­sa, kui­ten­kaan ei ve­dellä ja lei­vällä. Julis­tet­tiin ja pää­tet­tiin pääs­tää vja irti van­keu­desta, kuin myös että vjalta van­gi­tessa tal­teen ote­tuista ra­hois­ta tulee otet­ta­vaksi ei ai­no­as­taan nyt tuo­mitut sa­kot, mutta myös ne kaksi­toista mark­kaa, mitkä vja pan­naan Kaup­pias Piip­po­selle suo­rit­ta­maan lain­kulun­kien pal­kin­nosta; mer­kit­tiin.   


Räätäli Juho Vänskä pantiin vesileipä­vankeu­teen Kuo­pion läänin­vanki­laan 28.9.1888 ja ”irti annet­tiin siitä” 10. loka­kuuta. Sama mies mai­nit­tiin myös Joen­suun kau­pun­gin vanki­lan luette­lossa tammi­kuussa 1890. Hänet oli van­gittu 20. joulu­kuuta tasku­var­kau­des­ta. Joen­suun raastu­van­oikeus tuo­mitsi hänet 13. tammi­kuuta 1890 ensi­ker­tai­sesta tasku­var­kau­desta ja tois­ker­tai­sesta taval­li­sesta varkau­desta 16 päi­väksi vesi­leipä­van­keu­teen Kuo­pion lää­nin­vanki­laan, jonka päivä­kir­jaan hänet mer­kit­tiin 16. tammi­kuu­ta 1890. Hän vapau­tui vanki­lasta 1. helmi­kuuta.

Iisakki Heiskanen näkyy Kuopion läänin­vanki­lan helmi­kuun 1890 päivä­kir­jassa. Edel­lä mai­ni­tun 6,37 mar­kan sakon lisäksi hän oli saanut saman vuo­den mar­ras­kuussa 75 mar­kan sakon ensi­kertai­sesta vii­nan myyn­nistä. Sakot sai kor­vata yhteen­sä 18 päi­vän tavalli­sella vankeu­della.

Lähteitä:
Ka Hki, Prokuraattorin toimituskunta,  Eob:98 Kaupunkien vankiluettelot 1890.
KA Jns, Ba:32a ja Ba:34b Kuopion lääninvankilan päivä­kirja 1886–1889 ja 1890–1891. SSHY:n jäsen­sivut. 
KA Jns, Ca:33 Joensuun RO:n varsinaisasiain pöytäkirjat 1888 II.

 

Kirjoita kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *