Kuka murhasi Joonas Reivilän V

Heinäkuu 1839

Joonas Reivilän murha­oikeuden­käynti jatkui Helsingin kämnerin­oikeu­dessa perjan­tai­aamuna 12.7.1839. Puheen­johtajana toimi vara­tuomari Nils Herman Sanmark, ja muina jäseninä oikeutta istuivat viini­kauppias Ståhl ja kulta- ja hopea­työn­tekijä Wick­man. Pöytä­kirjaa piti notaari Bergman. 

Oulun läänin maa­herra oli pas­sit­ta­nut kuusamo­laiset Pekka Ema­nuel Tör­mä­sen, Juho Peso­sen ja Sipi Törmä­sen Hel­sin­gin kruunun­vanki­laan, josta heidät oli siir­retty kaupungin­vankilaan ja tuotu nyt kämnerin­oikeuden kuul­ta­viksi. Istun­nossa ainoas­taan luet­tiin kuusamo­lais­ten papin­todis­tukset, ja sen jäl­keen käsit­telyn ilmoi­tet­tiin jat­ku­van seu­raa­va­na päi­vä­nä kel­lo 13.

Pekka Emanuel Törmänen

Pekka Emanuel Törmänen kertoi, ettei hän ollut kos­kaan pal­vel­lut ren­kinä vaan oli asunut aina van­hem­piensa luona Kuu­samon pitä­jän Heik­kilän kylän Heik­ki­län talossa. Hän oli käy­nyt kaksi kertaa Helsin­gissä myy­mässä poroja: ensim­mäisen kerran talvella 1836 Juho Peso­sen kanssa ja toisen kerran edellis­talvena seuras­saan Juho Peso­nen ja Sipi Tör­­mänen. Toisella ker­ralla mie­het saapui­vat Helsin­kiin 21.2. ja majoit­tuivat edellis­ker­tai­seen tapaan kaup­pias Brennerin luo. Perjan­taina 2.3. miehet lähtivät Fred­rik Rops­feltin kul­jet­ta­mina Por­voo­seen ja sieltä Lovii­san kautta Tal­lin­naan, jossa Tör­mä­set ja Peso­nen myi­vät poronsa. Pekka Tör­mä­nen ei ollut sol­mi­nut Hel­sin­gis­sä tut­ta­vuuk­sia eikä ol­lut käy­nyt öisin ulko­na muu­ten kuin luon­nol­li­silla tar­peil­laan. Päivi­sin hän oli käy­nyt har­vak­sel­taan tun­te­mat­to­mis­sa pai­kois­sa, kuten eräässä kauppa­puo­dissa, joka osoit­tau­tui sit­temmin Lillje­forsin puo­diksi. Sinne Pekan ja muiden kuusa­mo­lais­ten tie vei siksi, että Pek­ka tunsi Lillje­forsin kaup­pa-apu­lai­sen Tulan­derin, joka oli ollut aikai­semmin töis­sä Brenneril­lä. Mie­het osti­vat puo­dista ruoka­tava­roita, minkä jäl­keen Tulan­der kes­tit­si heitä viina­ryy­pyllä. Tulan­der neu­voi heitä käy­mään vielä pihan perällä ole­vassa tuvas­sa, jossa Lillje­forsin ren­giksi esit­täy­ty­nyt mies tar­josi heil­le kal­jaa. Janonsa sammu­tet­tu­aan mie­het pois­tui­vat Lillje­forsin pi­has­ta ei­vät­kä näh­neet siel­lä koko aika­na sen parem­min matka­lai­sia kuin hevo­sia­kaan. Pekka ei ol­lut kos­kaan näh­nyt Joo­nas Reivi­lää eikä ol­lut edes kuul­lut, että Rei­vilä oli mur­hattu. Niin­pä hän oli­kin ihmeis­sään, kun häntä tul­tiin hake­maan kotoa Kuusa­mosta vanki­laan. 

Pekalta kysyttiin, miksi hän nukkui Brennerin renki­tuvassa levot­to­masti ja miksi hänen nenä­lii­nansa oli veri­nen. Hän vastasi, että hänen tervey­den­tilan­sa oli Helsin­gis­sä käynnin aikaan heik­ko, mis­tä syys­tä hänel­lä oli uni­vai­keuk­sia. Las­ki­ais­tiis­tai­na 27.2. hän kävi is­ket­tä­mässä suon­ta meri­mies Gustaf Öster­manin luona. Pekka ei ol­lut näh­nyt Öster­mania sen jäl­keen eikä tien­nyt, missä mies tätä nykyä oli. Suo­nen­is­ken­nän jäl­keen Pekka oli sito­nut käsi­varren nenä­lii­nalla, joka oli tah­riin­tu­nut ve­reen. 

Seuraavaksi Pekalle näytettiin oikeuteen tuotua piiskaa, jota Pekka ei lausun­tonsa mukaan ol­lut näh­nyt aikai­semmin. Hänen seuru­ees­saan vain Sipi Törmä­sellä oli piiska, jossa oli pui­nen varsi ja nah­kainen sii­ma. Var­ren pää­hän oli sor­vattu val­koi­nen luinen nup­pi. Sipillä oli ol­lut piis­ka muka­naan myös Por­voo­seen lähdet­tä­essä. Hän ei muis­ta­nut, oliko myös Fred­rik Rops­feltil­lä mu­kana piiska. Renki Fred­rik Thus­bergin Pekka sanoi näh­neensä vasta kau­pungin­vanki­lassa. Lopuk­si hän to­te­si, ettei tien­nyt mur­has­ta mi­tään.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Pekka antoi lausun­tonsa vakaasti ja sel­västi eikä osoit­tanut pienin­tä­kään merk­kiä häm­men­nyk­sestä.

Sipi Törmänen

Sipi muisteli tulleensa Helsin­kiin Pekka Törmä­sen ja Juho Peso­sen kanssa ensim­mäis­tä ker­taa viime vuon­na jos­kus helmi­kuun puoli­välin jäl­keen ja asu­neensa kaup­pias Brennerin luona, kun­nes he olivat 2.3. lähte­neet Fred­rik Rops­feltin kanssa Tal­lin­naan. Lillje­forsin pihalla teh­dystä mur­hasta hän oli kuul­lut vasta siinä vai­heessa, kun häntä oli tul­tu nou­ta­maan Kuu­sa­mosta. Helsin­gissä ollessaan Sipi, Pekka ja Juho olivat käy­neet ostok­silla monissa puo­deissa, joi­den si­jain­nis­ta tai omis­ta­jista Sipillä ei ol­lut tie­toa. Kerran he olivat käy­neet myös Lillje­forsin puo­dissa, jonka kaup­pa-apu­lai­nen tunsi Pekka Törmä­sen ja Juho Pesosen. 

Sipi sanoi tunte­neensa Pekan lapsesta asti ja sanoi, että Pek­ka oli aina mumis­sut ja lii­keh­ti­nyt unis­saan. Helsin­gissä-olo­aikana Pekka oli ollut hei­kossa kun­nossa ja nuk­ku­nut siksi taval­lis­ta­kin levot­to­mam­min. Suonen­isken­nän jälkeen Öster­man oli sitonut Pekan käsi­var­ren, mutta kun kolmik­ko oli sen jäl­keen juut­tu­nut poroi­neen jäi­hin kau­pun­gin edus­tal­la, haava repe­si ja Öster­man sitoi sen uude­lleen.

Sipi kertoi ole­vansa var­ma siitä, et­tei Pekka Ema­nuel Törmä­sel­lä ole mi­tään teke­mistä Joo­nas Rei­vi­län mur­han kans­sa. Joutu­mi­nen Hel­sin­kiin oikeuden kuulta­vaksi ei ollut herät­tä­nyt Pekassa eikä heis­sä muis­sa­kaan mi­tään muu­ta kuin ihme­tystä. Sipi muisti, että hänel­lä oli Por­voo­seen lähdet­tä­essä ja Hel­sin­kiin palat­taessa mu­kana piis­ka, mutta hän ei ollut varma, oli­ko hei­tä kul­jet­ta­neel­la Fred­rik Rops­feltillä piis­kaa. 

Juho Pesonen

Juho Peso­nen vah­visti, ettei Fred­rik Rops­feltillä ollut Por­voo­seen lähdet­täes­sä mukana omaa piis­kaa, vaan hän käytti Sipin piis­kaa. Pesonen lisäsi, että hän, Pekka ja Sipi olivat käy­neet muu­ta­man ker­ran Lillje­forsin pi­halla ja saa­neet siel­lä Tulan­derin tutta­vina juo­ta­vaa. Käyn­nit oli­vat kui­ten­kin ol­leet ly­hyitä, eivät­kä he ol­leet näh­neet nii­den aika­na matka­lai­sia eivät­kä mi­tään huo­mio­ta he­rät­tä­vää.

Pekka ja Sipi vahvistivat Juhon esittä­mät täs­men­nyk­set oi­keiksi.

Muut todistajat

Fredrik Ropsfelt tunnisti Törmäset ja Juho Pesosen samoiksi miehiksi, jotka hän oli kuskannut kaupungista Sipoon kestikievariin. Hän oli käyttänyt matkalla piis­kaa, jonka omisti joku näis­tä kol­mesta mie­hestä. 

Elias Johansson Vaasan läänin Lohta­jan pitä­jästä kertoi muutta­neensa seitsemän vuotta sitten Hel­sin­kiin kauppa­neuvos Sine­brychoffin ren­giksi. Hän tunnisti Törmä­set ja Peso­sen mie­hiksi, jotka olivat tul­leet viime talve­na kaupunk­iin poro­jen kanssa ja majoit­tuneet Bren­nerin taloon. Elias tiesi vielä kertoa, että meri­mies Gustaf Öster­man oli pois­tu­nut kau­pungis­ta jo touko­kuussa eikä edes hänen vai­monsa tien­nyt, missä mies majai­li.

Kuulematta jäivät vielä sotamies Elis Vilhelm Holmgren, renki Carl Fred­rik Fri­man ja Hen­rik Gus­taf Fogel­berg. Holm­gren ei ollut saanut tie­toa oikeuden 19. huhti­kuuta teke­mäs­tä väli­pää­tök­ses­tä, koska hän oli läh­te­nyt henki­kaar­tin tarkk’am­pu­ja­patal­joo­nan mu­ka­na har­joitus­lei­rille Venä­jäl­le. Fri­man oli lähte­nyt merille, ja Fogel­berg oli teil­lä tiety­mät­tö­mil­lä.

Oikeus päät­ti jat­kaa asian käsit­te­lyä tiis­tai­na 16. heinä­kuuta. Istun­toon oli mää­rä tuo­da kaupun­gin­vanki­lasta Fred­rik Rops­felt, Fred­rik Thus­berg ja Pek­ka Ema­nuel Tör­mä­nen. Sipi Tör­mä­nen ja Juho Peso­nen pää­si­vät oi­keu­den pää­tök­sel­lä heti va­paal­le ja­lal­le, mut­ta he ei­vät saa­neet vie­lä pois­tua Hel­sin­gistä. 

Tiistaina 16. heinäkuuta oikeudessa kuultiin viittätoista todistajaa, joilla ei ollut aikai­sempiin lau­sun­toi­hin ver­rat­tuna juu­ri uut­ta sanot­ta­vaa. Useim­mat tunnis­ti­vat kuusamo­lais­kolmi­kon mut­teivät tien­neet asi­asta enempää. 

Oikeus päätti jatkaa jutun käsittelyä 3. syyskuuta, jolloin kuulus­tel­ta­viksi kaivat­tiin seuraavia: kauppa­puuk­hol­lari Carl Joseph Hildén, kival­teri Gab­riel Dahl­berg, Viipu­rin lukion vahti­mes­tar­iksi siir­ty­nyt Her­man Lager­stam, enti­nen sota­mies Hen­rik Gus­taf Fogel­berg, meri­mies Gustaf Öster­man sekä ren­git Carl Gustaf Björk, Matti Hen­rikin­poika, Johan Fred­rik More­lius ja Carl Fred­rik Fri­man. Fred­rik Rops­felt ja Fred­rik Thus­berg oli tuo­tava istun­toon kau­pungin­vanki­lasta, jon­ne hei­dät siir­ret­tiin tästä is­tun­nosta. Pekka Ema­nuel Törmä­nen pääsi vapaaksi, ja hän sekä Sipi Törmä­nen ja Juho Peso­nen sai­vat läh­teä koti­mat­kal­le Kuu­sa­moon.

Edellisen Joonas-kirjoituksen tavoin:

Confused? You won’t be after the next episode of Soap.

Lähde: KA Tku Turun HO, Ebd:224 Alistusakteja 1840.

Tarinan aikaisemmat osat:

Korpilahden miehet Helsingissä
Joonas Reivilä matkansa päässä
Kuka murhasi Joonas Reivilän?
Kuka murhasi Joonas Reivilän II
Kuka murhasi Joonas Reivilän III
Kuka murhasi Joonas Reivilän IV

Kirjoita kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *