Lappeenranta  /1 1896.

Rakas Veljeni William!!

Onnellista uutta vuotta toivotan.

Kuules veli rakas kuinka ikävä Evaldin on ol­la nyt mut­ta kum­min­kin pyy­dän ensin si­nulta et­tet puhu kel­len­kään mi­tään 1sik­si­kin kuin minä Luu­lin saa­neeni rukkaset kullal­tani niin mä otin loman ja läksin pieta­riin ja olin siellä yli kah­den vii­kon ja join har­mis­sani yli 4än sadan markan ja sitte vasta läksin pois kuin avaantu silmäni kuin näin ett’ei ollut enää kuk­ka­rossa kuin 15ta Rys­sän rup­laa ra­haa ja siis olen nyt köy­hä mies. Mutta luu­loni oli vää­rä sillä ei hän tar­koit­tan­nu sanal­laan sitä jota minä luu­lin vain päin vas­toin toista ja siis mulla oli Ereh­dys suuri. Mut­ta toi­nen seik­ka kuin kai­kil­la 4n Es­kad­roo­nan Ali­upsee­reilla on niin suuri kateus sii­tä kuin minul­la on niin hyvät päi­vät kuin minä saan olla niin­kuin itse tah­don mutta heidän täytyy olla harjoi­tuk­sissa määrä­tyllä ajalla, niin ne Koit­tavat saata minua kiinni ot­toon kuin mit­kä­hän niin sillä kuin syksy joutuu ja minun palve­lus­aikani loppuu niin mä lähden täältä vaikk’ei olisi housu­jakaan jalassa mutta luu­len veli­seni että eh­ken aut­tai­sit minua jos niin tiuk­ka paik­ka tuli­si? Sil­lä kuin meil­lä on nyt 3mas eskad­roo­nan pääl­likkö yhden kuu­kau­den kulu­essa niin ne on aina luul­lut minun Eskad­roo­nan pääl­likön vaih­dossa tule­van kiin­ni ottoon vaan kuin sitä ei ole tapah­tu­nu niin ne syö­vät kuin käär­meet.

Ole hyvä ja vastaa ensi tilai­suu­dessa sano kai­kille paljon ter­vei­siä mutta asiasta elä puhu kel­len­kään mi­tään lupaatko sen?

Jää hyvästi ja voi hyvin

Veljesi Evald.

Kirjeen lähettäjä oli varusmestari Theodor Evald Björk­lund ja vas­taan­ot­taja hänen isoveljensä Gus­taf Wil­liam Björk­lund. Theo­dor Evald oli syn­ty­nyt vuon­na 1872 Ii­sal­men pitä­jässä ja Wil­liam vuonna 1864 Kuo­piossa. Hei­dän vanhem­pansa olivat Gustaf Adolf Björk­lund ja Sofia Char­lotta Väi­sä­nen. 

Autonomian ajan asevelvolliseen ”vanhaan väkeen” kuu­lui yhdek­sän tarkk’ampuja­patal­joo­naa sekä hie­man myö­hem­min (1891) Lappeen­rantaan perus­tet­tu Suo­men Rakuuna­ryk­mentti. Patal­joonassa oli neljä komppa­niaa, mutta mies­vah­vuu­deltaan suun­nil­leen vas­taava rakuu­na­ryk­ment­ti jakau­tui kuu­teen eskad­roo­naan. Ratsu­väessä oli pe­rin­tei­sesti mui­ta­kin eri­koi­suuk­sia: perus­yksi­kön pääl­lik­könä oli kap­tee­nin sijasta ratsu­mes­tari, jalka­väen vän­rik­kiä vas­tasi kor­net­ti ja komp­panian­vääpe­liä es­kad­roo­nan vahti­mes­tari.

Kummassakin aselajissa vääpelin/vahtimestarin apulaisena toimi varus­mestari.

Toimeen tarvittiin rehellinen, taitava ja velvollisuudentuntoinen kunnon mies, sillä hänelle oli uskottu sangen vastuun­alaisia tehtäviä. Ne selostetaan seikka­peräisesti ali­kapteeni Niko­lai Alfthanin toimit­ta­massa oppaassa Käsi­kirja Ali­upseerille:

Varusmestari pitää hallussaan komppanian ruunun omaisuuden ja muonatarpeet. Hänen velvolli­suutensa on: vastaan­ottaa, säilyt­tää ja saadun ohjeen mukaan, tar­vetta myöten, jael­la vaate­tus- ja varus­tus­kapi­neita, kivää­rejä, pat­roo­nia sekä maa­liin-ammun­taan ja kivää­rien puh­dis­ta­mi­seen tarpeel­li­sia aineita, ompelu­aineita, muonaa, läm­mi­tys- ja valaistus­aineita sekä vuode­olkia. Hänen hal­lus­saan on komp­pa­nian varus­huone, hän kir­joit­taa komp­pa­nian vaate­luet­telon ja luet­te­lon komp­pa­nian omai­suu­desta, pitää huolta leipo­mi­sesta ja tekee tiliä jau­hois­ta, hän jät­tää tyh­jät jauho­säkit takai­sin sekä vastaa suora­nai­ses­ti hänen hoi­dossa ole­vasta omai­suu­desta. Varus­mesta­rin valit­see komp­pa­nian pääl­lik­kö ali­upsee­reista ja patal­joo­nan pääl­lik­kö aset­taa hänet vir­kaan il­moi­tuk­sel­la päivä­käs­kyssä.

Jos komppania kuormaston kanssa eroi­te­taan patal­joo­nasta, niin usko­taan kuor­mas­to varus­mesta­rille komen­net­ta­vaksi. Hän on vel­vol­li­nen:

1) itse johtamaan kuormien laittamista ja niiden purkamista sekä vastaa­maan, jos jotain huoli­mat­to­man kuor­maa­mi­sen täh­den tur­mel­tuu tahi jos poike­taan kuor­maa­mista varten annet­tuista mää­räyksistä;

2) valvomaan että niin pal­jon kuin mahdol­lis­ta koe­te­taan vält­tää ajo­pelien särky­mistä;

3) huolta pitämään siitä, että he­vo­set aika­nansa ruoki­taan, juote­taan ja kengi­te­tään, sekä yleen­sä että hevo­set hyvin hoi­detaan;

4) jokaisessa yöpaikassa tarkastamaan vau­nu­ja ja jos on tar­vis nii­tä kor­jata, valvo­maan että työ tulee hy­västi teh­dyksi;

5) jokaisessa yö­paikassa tarkas­ta­maan hevo­sia ja ilmoit­ta­maan komp­pa­nian päälli­köl­le sairas­tu­neis­ta, vä­sy­neis­tä ja ken­gittö­mistä hevo­sista (Sm. P.k. 1885 v. № 188, § 61 ja 63).

Evaldin asioihin palataan myöhemmässä kirjoituksessa.

Lähteitä:
Alfthan, Nikolai 1888: Käsikirja Aliupseerille. Kuopio.
KA Mli, Lappeenrannan RO, Cc:8 Raastuvanoikeuden ja maistraatin memoriaalipöytäkirjat ja pöytäkirjojen liitteet 1895–1896.

3 kommenttia

  1. Sain tämän linkin juuri Theodorin veljen Fransin jälkeläiseltä. Mielenkiintoista ja mahtavaa lukea tarinoita Theodor Evald Björklundin tyttären pojan poikana.

    Kaikuja menneisyydestä. Elämää eletty silloinkin.

    Kiitos!

    • Kiitos kommentista! Olet ehkä huomannut, että Theodor on mukana myös kirjoituksessa Rikoksia rakuunarykmentissä 1. Sille on tulossa jatko-osakin, näillä näkymin lokakuussa.

Kirjoita kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *