Merimiesten vala

Olen esitellyt blogissa aikaisemmin Merimiesten instructionin. Samassa Oulun maistraatin arkiston kotelossa oli myös pari versiota Ruotsin vallan aikaisesta merimiesten valasta.

Merimiesten vala. Oulun maistraatin arkisto.
Tarkka lähdetieto kirjoituksen lopussa.

Alkuperäistä valaa on myöhemmin korjailtu. Poistetut tekstit on alla olevassa tekstissäkin yliviivattu. Lisätyt tekstit näkyvät harmaalla pohjalla.

Minä – – – lupaan ja wannon Jumalan ja Hänen pyhän Ewangeliumins kautta, että minä, ynnä paitsi sitä uskollisuutta, jolla minä jo olen Hänen Kuningalliselle Majestetillens, Minun Kaikkein Armollisimmalle Kuningalleni Gustavuxelle 3nelle Adolphille, Jumalan Armosta, Ruotzin, Göthein ja Wendein Kuningalle ja sille Kuningaalliselle Huoneelle, sen wahwistetun Successioni Ordningin woimalla ja walalla welwotettu, tahdon hengellä ja werellä edeswastata sitä Kuningallista Waldaa, ja Waldakunnan Säätyin Wapa= ja oikeuxia, senkallaisia, kuin ne sijnä #
# Kuningalliselda Maijtilda ja Valdakunnan Säädyiltä päätetysä ja perustetusa yhdistyxen ja vapauden Actisa sitä 21. p. Helmi kuusa ja 3 p: huhti kuusa wuonna 1789 ulostoimijtetut ovat, ja hallituxen muoto sitä 21. p. Elo kuusa ja korkiasa kunnia muistosa autuan kuningallisen Maijtetin kuningas Gustavusen 3en präntin kautta ulosannettu ja 37 pykälän jälken, hallituxen muodosa, täydesä voimasa oleva Testamenti sitä 19 p Touko kuusa 1780 ja 1. p. kesä kuusa 1789 sisällänsä pitä.
Valdakunnan Säädyildä wastaanotetusa muuttumattomasa Hallituxen=Muodosa 21 p. Augustuxesa 1772: ulospannut ovat. Minä tahdon myös ilmiandaa ja aikanansa tiettäväxi tehdä, jos minä huomaitzen jotakuta matkasa olevan muuttamisexi eli kumomisexi siittä Onnellisesta Perustus=Laista, jonga Valdakunnan Säädyt itzellens ja jälkentulewaisillens ikusixi ajoixi, wastanottanet ovat, ja jonga minä, Kaikkein puncteins kansa tahdon totella, jälkeenelää ja täyttää.
Samalla tavalla tahdon minä myös kaikisa asianhaaroisa eteeniasetta alammaisexi ja jälkenelämisexi Ruotzin Merimiehille tehdyn Armollisen Reglementin 30stä pstä Martiuxesa 1748, ja mitä wielä edespäin laviammasti, nijn Kuin Ruotzin Merellä=kulkuhun koskevata, taitaa tulla säätyxi ja asetetuxi, nijn etten minä mitään kaikesta sijtä, kuin sijnä on Käsketyxi tullut, laimilyö, mutta nijn palion kuin Minulle mahdollinen lienee, minun welwollisuudeni wuoxi Kaikin haaroin toimitan ja jälkeenelän; seurannoxi josta, ja etten minä mahdais pidetyxi tulla Walapattoisna Kuningallista Majestetia ja Ruotzin Kruunua wastaan, engä menettää Kaickea Alammaisen Oikeutta ja Wapauxia täsä Valdakunnasa ja sen allekuuluvaisisa Herrawalloisa, en tahdo minä, minun Ruotzin Skipparein tykönä, ja Ruotzin laivoisa, otetun laivan palveluxestani pojeskarata ja Valdakunnasta poisa olla, mutta itziäni rehellisesti sinne sisällelöydyttää. Tätä kaikkia tahdon minä uskollisesti tehdä, nijn Kuin totisen ja rehellisen, alammaisen hyvin tulee ja sopii, ilman Kaickia juonda ja Kawaluutta. Nijn totta kuin minua Jumala auttakoon hengen ja Sjelun puolesta.

Merimiehen valasta oli samassa arkistossa myös hieman uudempi versio:

Merimiehen vala.
Oulun maistraatin arkisto.

Merimiehen Vala !

Minä N. N. lupan ja wannon, Jumalan ja hänen pyhän Ewangeliuminsa cautta että minä ynnä sen uskollisuden jolla minä jo olen hänen kuningahalliselle Tahdon olla alammainen ja uskollinen minusta oikjalle ja Laellisesti krunattulle Maijestetillensä, minun Armollisimmalle Kuningahalleni, GUSTaville ADOLPhille, Jumalan Armon cautta, Ruotsin, Göthein ja Vendein Kuningahalle, ja Sille Kuningahalliselle Huonehelle, sen vahwistetun Perindöjärjestyxen jälkehen, walalla sidottu, Minä tahdon myös hengellä ja verellä Suojella ja edesvastata Sitä kuningahallista valda, sencaldaisna cuin se sijnä Hänen Kuningahalliselda Maijestetildänsä, ja Valdakunnan Sädyisdä pätetysä ja vahwistetusa Yhteyden ja Vakutuxen Ahdisa sijtä ensimmäisestä kolmatta kymmenenneltä päivästä Helmi-Cuusa Vuonna Yxi Tuhatta Seitsemän Sata Kahdexankymendä Yhdexän /:1789:/ ja kollmanesta päiwästä Huhti Cuusa Samana wuonna, ulosmärätty on, ja Hallituxen Muodosa, sijtä ensimmäisestä kolmatta kymmenennestä päiwästä Elo Cuusa, Vuonna: yxi Tuhat, Seitsemän Sata, Seitsemän kymmendä caxi /:1772:/ lawiammalda sisällä pidetähän. — Minun pitä myös ilmoitaman ja aikuisin tjetä andaman, jos minä hawaitsen jotakuta hankeisa olewan tämän onnellisen perustus Lain mutoxexi elickä kukistamisexi, jonga Valdacunnan Sädyt heille itsellensä ja heidän jälkehen tulevaisillensa ikuisihin aikohin wastanottanet owat, ja, jota minä tahdon caikisa hänen osisansa cuunnella, seurata ja täyttä. — Samalla muotoa pitä minun myös caikisa asioisa asettaman minulleni alammaisexi jälkehen seuramisexi, Ruotsin Valdacunnan Meri-Lain, ja Kuningahallisen Maijestetin, Ruotsin Meriwäelle ulosannettu Reglamenti sijtä kollmannesta kymmenennestä päiwästä Malis-Cuusa, Vuonna /1748/. Yxi Tuhat Seitsemän Sata, Neljäkymmendä cahdexan, ja mitä wielä edespäin Ruotsin Merellä-purjehtiwaisille taitahan lawiammalda etehen asetta ja wahwista; nijn etten minä wähindäkän, caikesta sijtä, cuin sijnä on etehen kirjoitettu laimilyö; wan nijn paljon cuin Mahdollinen on, sitä minun welwollisuteni jälkehen caikisa osisa täytän ja seuran. — Tästä johdatuxesta, ja että en minä mahdais tulla catsotuxi nijn cuin yxi walapattoinen Kuningahallista Mijestetiä, ja Ruotsin Crunua wastan, ja nijn muodon menettämän minun Alammaisuden oikeudeni ja vapauden täsä Valdacunnasa ja sen alle cuuluwisa Herrauxisa; nijn ej pidä minun myös, minun Vastanotetusta palweluxestani Ruotsin Skipparin tykönä ja Ruotsin laiwan pällä, poiskarkamahan ja nijn minuani Valdakunnasta poispitämän, wan itsiäni rehellisesti sinnet jällehensä laittaman. — Tätä caickia tahdon ja pitä minun uskollisesti jälkehen seurata; nijn cuin yhden rehellisen ja uskollisen alammaisen hywinsåpi, illman jotakuta Vilpiä eli Kawalutta: Nijn totta cuin minua Jumala auttakohon, hengen ja Sjelun puolesta.

Lähde:
KA Oulu Oulun maistraatin I arkisto, BIII:39 Laivojen kauppakirjat sekä huutokauppapöytäkirjat ja muut pöytäkirjat.

Kirjoita kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *