Avainsana Etelä-Savo

Koulutusta kihlatulle

Ruotsin Haaparannalla vuodesta 1882 ilmestynyt Haaparannan­lehti kirjoitti 31.8.1899 opet­ta­vai­sen tari­nan sano­ma­leh­tien lak­kau­tus­ten vai­ku­tuk­ses­ta: Eräässä Etelä-Savon kunnassa oli rikkaan­lainen talon­tytär, jol­la kävi pal­jon kosi­joi­ta. Mut­ta nai­mis­kau­poista ei sen parem­paa tahto­nut tulla, tyttö kun huo­mat­tiin perin tyh­mä­päi­seksi. Rik­kaudet ne kuiten­kin hou­kut­te­li­vat kauvem­paa­kin…

Lurjuksia Luusniemellä

 Mikkelin Wiikko-Sanomissa oli 4.5.1864 uutinen Kangas­niemeltä: Kangasniemestä. Kowaa rahan puutetta wali­te­taan tääl­lä niin­kun joka pai­kassa muu­alla ym­päri maa­ta. Siitä puu­tok­sesta meina­si­wat mei­tä wapaut­taa Luus­nie­men kylän torp­pa­rit, jotka tänä tal­wena koet­te­li­wat tinasta walaa hopia-rahoja. Mut­ta ne luon­nistu niin keh­nos­ti ett’ei siitä­kän…

Paloapua Pesoselle

Rusthollari Juho Pesonen Juvan Hyötyisten kylästä haki syyskäräjillä 1866 paloapua aitas­taan, joka oli pala­nut 11. loka­kuuta. Pesonen jätti oikeu­delle syyni- ja arvio­kirjan, jonka lauta­mies Abra­ham Kaarti­nen oli laati­nut tehtyään katsel­muksen ja arvioin­nin rust­hollari Erik Johan Lukka­risen läsnä ollessa.  §8 Litt.…

Tapahtui Brahelinnassa 1789

Fahlu Weckoblad -lehdessä julkaistiin joulukuussa 1789 syyte­kirjelmä, jonka kanne­viskaali Johan Barck oli jättänyt Turun kunin­kaal­li­seen hovi­oikeu­teen 10.10.1789. Enti­nen Ruotsin armei­jan eversti Yrjö Maunu (Göran Magnus) Sprengt­porten oli osal­lis­tunut 11.–13. kesä­kuuta Kyy­rön ja Porras­salmen taiste­luihin Venäjän armei­jan puolella, ”niin kuin aivan ylei­sesti tiede­tään…

Silvennoisia Kerimäeltä

Vuonna 2014 ilmestynyt kirja Kerimäen Silvennoisista on keri­mäke­läisten sukujen tutki­jalle suureksi avuksi. Sen rin­nalla on kuiten­kin hyvä käyt­tää muita­kin läh­teitä, sillä kuten kirjan tekijä Pirkko Sil­tanen­kin kirjan alussa toteaa: ”Ihan taval­li­nen suku­kirja tämä ei ole. Aineisto rajau­tuu Keri­mäen kirkon­kirjoi­hin ja…

Tapahtui Kangasniemen kirkossa

Erään pykälän liite Kangasniemen käräjiltä. Tekstin suomennos alla.   Lähde: KA Mli Suur-Savon tuomiokunnan arkisto, Cag:10 Kangasniemen käräjäkunnan varsinaisasiain pöytäkirjat 1808–1809.

Kirkossa kuulutettu

Jatkan Anttolan seura­kunnan kuulu­tusten esitte­lyä. Tämän­kertaiset kuulu­tukset ovat 1890-luvulta. Aihe­piirit ovat osit­tain eri­lai­sia kuin aikai­sem­massa kirjoituksessa.  Julkinen pakkohuutokauppa Nimismies Otto Stawen laati 12. syyskuuta 1896 kuulutuksen, jonka rukous­huone­saarnaaja Aleksan­der Sal­minen kuu­lutti Ant­to­lan kir­kossa 12. syyskuuta 1896: Jos laillista estettä ei…

Tuokiokuvia Anttolasta

Kirkon vihkiäiset Anttolan rukoushuonekunta sai 1860-luvulla lahjoituksena Juvan vanhan puukirkon. Juvan vanha kirkko purettiin ja siir­ret­tiin Ant­to­laan tal­vella 1869–1870. Kir­kon vihki­äiset pidet­tiin 25. kesä­kuuta 1871, ja niistä kuulu­tet­tiin Antto­lan kir­kossa viik­koa aikai­sem­min. Kuulu­tuk­sen alle­kirjoitti kirkko­herra Magnus Erik Alo­paeus. Erityistoiveena oli,…