Puutarhuri ja ravintoloitsija Hyvinkään asemalla

Olin 31.1.2023 Hyvinkään rautatieasemalla vastassa blogin toista kirjoit­ta­jaa, kun satuin vil­kai­se­maan sei­näs­sä ole­vaa kylt­tiä. Huomasin, että oli asemaravintolan 161-vuotispäivä:

 

Hyvinkään asemaravintola on toiminut keskeytyksettä siitä pitäen. Hyvin säilynyt ravin­tola­sali lisät­tiin raken­nukseen 1890-lu­vul­la.

Martha Grönholm s. Nilsson

Yksi 1900-luvun alkupuolen ravintolanpitäjistä oli Martha Grönholm. Hän muutti Hyvinkäälle vuonna 1904 Salosta ja sai Hyvin­kään asema­ravintolan hoi­taak­seen samana vuonna. Häntä ennen ravintolaa piti Ines Olga Olivia Sidorov, o.s. Ruuth ja myö­hemmin Bois­man. Sido­rovin edel­täjä oli por­voo­lais­syntyinen Maria Raulin, joka kuoli vuonna 1899. 

Marthan syntymänimi oli Märta Sofia There­sia Nilsson. Hän syntyi 20.8.1851 Östra Husbyssä Itä-Götan­maan läänissä Ruotsissa. Hänen vanhempansa olivat pehtori Nils Fredrik ja Charlotte Gustava Pet­ters­son. Perhe muutti ahke­rasti. Seu­raa­via asuin­paikkoja olivat aina­kin Gi­stad (Öster­göt­landin lääni), Lid­köping (Skara­borgin lääni) sekä Ny­sätra, Lång­tora ja Tibble (Uppsa­lan lääni).

Märta muutti marraskuussa 1873 Tibblestä Lyy­pek­kiin Sak­saan ja palasi Tibbleen kaksi vuotta myö­hemmin.  Kesäkuussa 1877 hänet vihittiin Skog-Tibblen seurakunnassa helsinki­läisen yli­puutarhuri Rudolf Johannes Grön­holmin kanssa. Vuonna 1879 he muuttivat Helsin­gistä Hyvin­käälle, ensin Haus­järven ja pari vuotta myö­hemmin Nurmi­järven seura­kun­taan (seli­tyk­sek­si katso Hyvin­kään ase­man­seudun karttaa tästä blogikirjoituksesta). Paris­kunnalla oli yksi ”adop­tiivi­tytär”, Pieta­rissa vuonna 1877 syntynyt yli­konduk­tööri Karl Edvard Sund­manin tytär Anna. 

Rudolf Grönholm

Valtionrautateiden puutarhanhoitaja Rudolf Grön­holm sai vuonna 1886 ansi­ois­taan talous­tireh­töö­rin ar­von. Hän kun­nos­tautui myös torvi­soitto­kunnan johtajana. Uusi Suometar julkaisi 6.3.1891 uutisen:

Kiitollisuuden osotus. Rudolfin päivä-aamuna oli Hyvinkään torvi­soitto­kunta soitol­laan terveh­ti­mässä johta­ja­taan, tireh­töri Rudolf Grön­holmia, joka innolla ja vai­vo­jaan sääs­tä­mättä usei­ta vuo­sia on mai­nit­tua soitto­kuntaa joh­ta­nut. Tilai­suudessa lah­joitti soitto­kunta ponte­valle joh­ta­jal­leen kal­lis­ar­voi­sen kul­taisen kanta­sormuksen, jonka sisäpuolelle oli piirretty: ”R. G. Hyvin­kään soittokunnalta 6/3 91.”

Rudolf Grönholm kuoli keuhkotautiin maalis­kuussa 1896. Jernvägs­manna­bladetin pitkän muisto­kir­joi­tuksen lisäksi Grön­holmin ansi­oista oli seikka­peräinen selostus 23.6.1899 Tampe­reen Uuti­sissa:

Puutarhahoito rautateillämme. Kuten tunnettu, on rautateillämme jo useita vuosia pidetty puutarhan­hoidosta hyvää huolta. Ase­mille on istutettu suu­rem­pia ja pie­nem­piä puis­tik­koja ja istu­tuksia. Ompa rata­vahtien ja muiden­kin rauta­teiden alu­eella asu­vain ja nii­den pal­ve­luk­sessa ole­vain henki­löiden asun­noilla puu­tarha-is­tu­tuk­sia. Nämä kaikki ovat erityisen yli­puutarhurin val­vonnan alai­sina, ja tällä on käy­tet­tä­vänään riit­tävä määrä apu­laisia.

Rautateiden puutarha­istutusten yllä­pitämistä varten perusti nyt­temmin jo kuol­lut yli­puu­tar­huri Grön­holm Hyvin­käälle eri­tyisen vara­puu­tarhan.   –  –

Nämä rautateiden taimi- ja puu­koulut ovat ete­lään päin viettä­vällä, metsän ympä­röi­mällä rin­teellä, itä­puolella rauta­tie­linjaa, ja niitä ympäröi upea, tasaiseksi leikattu kuusi­nen pensas-aita. –  –

Tästä puu­tarhasta saadaan noin 200 maamme rauta­teiden asemalle vuotuiset istutus­tarpeet, ja sitä paitsi autetaan muitakin rautateiden alueella olevia istutuksia. Niinpä annet­tiin viime vuoden kuluessa tästä puu­tarhasta mainit­tuun tarkoi­tuk­seen 89,213 havu-, lehti- ja hedelmä­puun sekä muuta kasvi- ja kuk­kais­tainta ja sitä paitsi 712 kiloa heinän­siemeniä ruohokenttäin kylvöä varten rauta­teiden alueella. – U. S.

 Leskirouva Martha Grönholm

Puutarhurin leski, tireh­töörskä Martha Grön­holm ja otto­tytär Anna muut­tivat ke­sällä 1896 Hyvin­käältä Ähtä­riin. Joulu­kuussa 1898 Martha sai Vaa­san kuver­nöö­riltä luvan annis­kella mal­las- ja väki­juo­mia Mylly­mäen ase­malla ajalla 1.1.1899–1.1.1900. Vuoden 1899 marras­kuussa Martha muut­ti Sa­loon. Sanomia Turusta -lehdessä jul­kais­tiin 14.1.1900 Marthaa kos­keva pikku-uu­ti­nen: ”Ra­vin­tolan­pitä­jäksi Salon rauta­tie­ase­malle on hyväk­sytty Martha Grön­holm, joka nii­nä aikoi­na kuin junia kul­kee saa matkus­ta­jille pitää saata­vina ruo­kaa, olutta, puns­sia ja vii­niä.” 

Martha toimi Salon asema­ravintolan hoita­jana vuo­teen 1904, jolloin hän pa­lasi Hyvin­käälle. Touko­kuussa 1908 Suoma­lainen Kan­sa kir­joitti: ”Uuden­maan läänin kuver­nööri on antanut ravinto­loit­si­ja­tar Martha Grön­holmille luvan Hyvin­kään ase­malla ravin­tola­liik­keen yh­tey­dessä matkus­ta­ville annis­kella mallas­juomia.”

Hyvinkään rautatieasema 1908.
Historian kuvakokoelma, M. L. Carstensin kokoelma. Museovirasto. CC BY 4.0.

Martha Grönholm kuoli Hyvinkäällä 25.7.1924. Kuolin­ilmoitus julkais­tiin Hel­sin­gin Sano­missa kak­si päi­vää myö­hem­min.

Lähteitä:
Kansalliskirjaston digitaaliset aineistot. Linkit tekstissä.
SSHY:n jäsensivut.
ArkivDigital.
Riksarkivetin SVAR-palvelu.

Kirjoita kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *