Puutarhuri ja ravintoloitsija Hyvinkään asemalla

Olin 31.1.2023 Hyvinkään rautatieasemalla vastassa blogin toista kirjoit­ta­jaa, kun satuin vil­kai­se­maan sei­näs­sä ole­vaa kylt­tiä. Huomasin, että oli asemaravintolan 161-vuotispäivä:

 

Hyvinkään asemaravintola on toiminut keskeytyksettä vuodesta 1862 pitäen. Hyvin säilynyt ravin­tola­sali lisät­tiin raken­nukseen 1890-lu­vul­la.

Martha Grönholm s. Nilsson

Yksi 1900-luvun alkupuolen ravintolanpitäjistä oli Martha Grönholm. Hän muutti Hyvinkäälle vuonna 1904 Salosta ja sai Hyvin­kään asema­ravintolan hoi­taak­seen samana vuonna. Häntä ennen ravintolaa piti Ines Olga Olivia Sidorov, o.s. Ruuth ja myö­hemmin Bois­man. Sido­rovin edel­täjä oli por­voo­lais­syntyinen Maria Raulin, joka kuoli vuonna 1899. 

Marthan syntymänimi oli Märta Sofia There­sia Nilsson. Hän syntyi 20.8.1851 Östra Husbyssä Itä-Götan­maan läänissä Ruotsissa. Hänen vanhempansa olivat pehtori Nils Fredrik ja Charlotte Gustava Pet­ters­son. Perhe muutti Märtan syntymän jälkeen ahke­rasti. Seu­raa­via asuin­paikkoja olivat aina­kin Gi­stad (Öster­göt­landin lääni), Lid­köping (Skara­borgin lääni) sekä Ny­sätra, Lång­tora ja Tibble (Uppsa­lan lääni).

Märta muutti marraskuussa 1873 Tibblestä Lyy­pek­kiin Sak­saan ja palasi Tibbleen kaksi vuotta myö­hemmin.  Kesäkuussa 1877 hänet vihittiin Skog-Tibblen seurakunnassa helsinki­läisen yli­puutarhuri Rudolf Johannes Grön­holmin kanssa. Vuonna 1879 he muuttivat Helsin­gistä Hyvin­käälle, ensin Haus­järven ja pari vuotta myö­hemmin Nurmi­järven seura­kun­taan (seli­tyk­sek­si katso Hyvin­kään ase­man­seudun karttaa tästä blogikirjoituksesta). Paris­kunnalla oli yksi ”adop­tiivi­tytär”, Pieta­rissa vuonna 1877 syntynyt yli­konduk­tööri Karl Edvard Sund­manin tytär Anna. 

Rudolf Grönholm

Valtionrautateiden puutarhanhoitaja Rudolf Grön­holm sai vuonna 1886 ansi­ois­taan talous­tireh­töö­rin ar­von. Hän kun­nos­tautui myös torvi­soitto­kunnan johtajana. Uusi Suometar julkaisi 6.3.1891 uutisen:

Kiitollisuuden osotus. Rudolfin päivä-aamuna oli Hyvinkään torvi­soitto­kunta soitol­laan terveh­ti­mässä johta­ja­taan, tireh­töri Rudolf Grön­holmia, joka innolla ja vai­vo­jaan sääs­tä­mättä usei­ta vuo­sia on mai­nit­tua soitto­kuntaa joh­ta­nut. Tilai­suudessa lah­joitti soitto­kunta ponte­valle joh­ta­jal­leen kal­lis­ar­voi­sen kul­taisen kanta­sormuksen, jonka sisäpuolelle oli piirretty: ”R. G. Hyvin­kään soittokunnalta 6/3 91.”

Rudolf Grönholm kuoli keuhkotautiin maalis­kuussa 1896. Jernvägs­manna­bladetin pitkän muisto­kir­joi­tuksen lisäksi Grön­holmin ansi­oista oli seikka­peräinen selostus 23.6.1899 Tampe­reen Uuti­sissa:

Puutarhahoito rautateillämme. Kuten tunnettu, on rautateillämme jo useita vuosia pidetty puutarhan­hoidosta hyvää huolta. Ase­mille on istutettu suu­rem­pia ja pie­nem­piä puis­tik­koja ja istu­tuksia. Ompa rata­vahtien ja muiden­kin rauta­teiden alu­eella asu­vain ja nii­den pal­ve­luk­sessa ole­vain henki­löiden asun­noilla puu­tarha-is­tu­tuk­sia. Nämä kaikki ovat erityisen yli­puutarhurin val­vonnan alai­sina, ja tällä on käy­tet­tä­vänään riit­tävä määrä apu­laisia.

Rautateiden puutarha­istutusten yllä­pitämistä varten perusti nyt­temmin jo kuol­lut yli­puu­tar­huri Grön­holm Hyvin­käälle eri­tyisen vara­puu­tarhan.   –  –

Nämä rautateiden taimi- ja puu­koulut ovat ete­lään päin viettä­vällä, metsän ympä­röi­mällä rin­teellä, itä­puolella rauta­tie­linjaa, ja niitä ympäröi upea, tasaiseksi leikattu kuusi­nen pensas-aita. –  –

Tästä puu­tarhasta saadaan noin 200 maamme rauta­teiden asemalle vuotuiset istutus­tarpeet, ja sitä paitsi autetaan muitakin rautateiden alueella olevia istutuksia. Niinpä annet­tiin viime vuoden kuluessa tästä puu­tarhasta mainit­tuun tarkoi­tuk­seen 89,213 havu-, lehti- ja hedelmä­puun sekä muuta kasvi- ja kuk­kais­tainta ja sitä paitsi 712 kiloa heinän­siemeniä ruohokenttäin kylvöä varten rauta­teiden alueella. – U. S.

 Leskirouva Martha Grönholm

Puutarhurin leski, tireh­töörskä Martha Grön­holm ja otto­tytär Anna muut­tivat ke­sällä 1896 Hyvin­käältä Ähtä­riin. Joulu­kuussa 1898 Martha sai Vaa­san kuver­nöö­riltä luvan annis­kella mal­las- ja väki­juo­mia Mylly­mäen ase­malla ajalla 1.1.1899–1.1.1900. Vuoden 1899 marras­kuussa Martha muut­ti Sa­loon. Sanomia Turusta -lehdessä jul­kais­tiin 14.1.1900 Marthaa kos­keva pikku-uu­ti­nen: ”Ra­vin­tolan­pitä­jäksi Salon rauta­tie­ase­malle on hyväk­sytty Martha Grön­holm, joka nii­nä aikoi­na kuin junia kul­kee saa matkus­ta­jille pitää saata­vina ruo­kaa, olutta, puns­sia ja vii­niä.” 

Martha toimi Salon asema­ravintolan hoita­jana vuo­teen 1904, jolloin hän pa­lasi Hyvin­käälle. Touko­kuussa 1908 Suoma­lainen Kan­sa kir­joitti: ”Uuden­maan läänin kuver­nööri on antanut ravinto­loit­si­ja­tar Martha Grön­holmille luvan Hyvin­kään ase­malla ravin­tola­liik­keen yh­tey­dessä matkus­ta­ville annis­kella mallas­juomia.”

Hyvinkään rautatieasema 1908.
Historian kuvakokoelma, M. L. Carstensin kokoelma. Museovirasto. CC BY 4.0.

Martha Grönholm kuoli Hyvinkäällä 25.7.1924. Kuolin­ilmoitus julkais­tiin Hel­sin­gin Sano­missa kak­si päi­vää myö­hem­min.

Lähteitä:
Kansalliskirjaston digitaaliset aineistot. Linkit tekstissä.
SSHY:n jäsensivut.
ArkivDigital.
Riksarkivetin SVAR-palvelu.

2 kommenttia

  1. Hei Maarit Tillman-Leino, mielenkiintoinen kirjjoitus. Me täällä Hyvinkäällä olemme ihmetelleet milloin ja missä Martha Grönholm Rudolfin kuoleman jälkeen oleskeli. Nyt tämän kirjoituksen perusteella tiedämme missä ja milloin. Kiitos tästä. Mutta vielä on yksi kysymys, milloin Märtha G. aloitti pitää täysihoitola SOlbota joka sijaitsi lähellä asemaa Hangon radan vierellä. Martha G. oli myös Helene Schjerfbeckin ystävä, HS asui lähellä Solbota. Ystävällisin terveisin Merja Ilola

Kirjoita kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *