Kovan onnen Mikko

Oulun lääninhallituksen läänin­konttoriin saapui 9. tammikuuta 1783 immissio­anomus. Mikko Eskelin­poika Korpela Limingan pitäjän Kempe­leen kylästä haki asukas­oikeutta Lie­vo­lan uudis­tilalle, joka sijaitsi Siika­joen pitä­jän Paa­vo­lan kylässä. Kor­pela ilmoit­ti teh­neensä kaupat kruu­nun uudis­tilan hallin­nasta joulu­kuussa 1782. Entinen uudis­asukas oli nykyi­nen Pyhäjoen komp­pa­nian sotilas Johan Pamp. Mikon takaa­jina olivat perintö­talon­pojat Samuel Tuo­hino ja Lars Koskela Kempe­leestä.

Lääninkonttori lähetti ano­muksen heti 9.1. kruunun­vouti Elias Berg­bomille lausuntoa varten. Raahessa alle­kirjoitettu lausunto tuli läänin­konttoriin kesä­kuun lopulla samana vuonna. Berg­bom totesi saa­neensa tietää, että nykyi­nen soti­las Pamp olikin luovut­ta­nut Lievo­lan eli Kansan­ahon uudis­tilan hal­lin­nan jo aikai­semmin. Johan Pamp, silloin vielä Lievonen, oli solminut sopi­muksen talol­li­sen vävyn Juho Jaakon­poika Nikkisen kanssa 16.1.1780. Nik­kinen ei ollut voinut hakea immis­siota, koska hän oli antanut Pampin vaimolle ja vel­jille luvan asua uudis­tilalla, kunnes Pamp pää­sisi pois vanki­lasta ja muut­taisi sotilas­torppaan Kala­joen pitä­jään. Nikki­nen oli kuiten­kin pidät­tänyt itsel­lään oikeuden saada tila hallin­taansa heti sen jälkeen. Tämän takia Nikki­nen katsoi, että hänellä oli suurempi oikeus Kansan­ahon uudis­tilaan kuin myöhem­mällä hakijalla. Kaiken tämän myös Pampin vaimo vahvisti.


Johan Sakarinpoika Lievonen kuittaa saaneensa Juho Nikkiseltä loputkin kauppa­summasta: 800 taaleria kupari­rahaa eli 44 riikin­taaleria 21 killin­kiä ja neljä runstyk­kiä. Todis­tajat ovat Jakob ja Thomas Greus. Koko kauppa­summa oli 1 800 taa­le­ria kupari­rahaa.

Niin meni Mikolta Lievolan uudistila sivu suun. Juho Jaakonpoika Nikkinen sen sijaan asui per­hei­neen Kansan­ahon uudistilalla vuoteen 1792 asti. Paavo­laan Mikko­kin päätyi, sillä hän muutti vuonna 1785 Sato­kankaan uudis­tilalle. Hänelle ja Liisa-vaimolle syntyi Kempe­leessä ja Paavo­lassa kaikkiaan yhdek­sän lasta, joista neljä kuoli pienenä.  Vaimo kuoli huhti­kuussa 1791, ja seu­raa­vana vuonna Mikko muutti lastensa kanssa Iisalmen maa­seura­kun­taan. Kom­minis­teri Jacob Manner­ström kir­joitti virka­todis­tuk­seen:

Uudisrakentaja ja leski Mikko Eskelinpoika Sato­kangas eli Korpela, syntynyt vuonna 1745, on käyttäy­tynyt muu­toin kunni­al­li­sesti (hafwer eljest ährligen sig uppfört) mutta on ker­ran saanut tuomion yhden­puoli­sesta huorin­teosta. Hänellä on yksin­kertaiset kristin­opin tiedot, ja hän on estee­tön avio­liit­toon, kun on pidetty perun­kirjoi­tus hänen vaimo­vainajansa Liisa Matin­tyttären jälkeen, joka kuoli 17. huhti­kuuta 1791. Mukana muutta­vat poika Mikko 13/3 1782, poika Iisak 14/12 1783 ja poika Matti 3/4 1787, mikä täten todis­te­taan. Paavolassa 2. heinä­kuuta 1792.

Seuraavana vuonna Mikolle ja uudelle vaimolle syntyi poika, josta kuulemme vielä.

Lähteitä:
KA Jns Iisalmen maaseurakunnan arkisto, Saapuneet virkatodistukset 1791–1799
KA Oulu Oulun lh lko, Anomusdiaarit 1783, Päätöstoisteet 1783, Anomusasiakirjat 1783.

Kirjoita kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *