Kun posti kulki

Moni helsinkiläinen oli 1800-luvun puolivälissä tyytymätön postiin, sillä kaikki posti­lähetykset piti hakea itse val­tion posti­konttorista. Käytän­nössä postin hakivat usein perheen palve­lijat. 

Rahapajan johtajaksi vuonna 1861 nimitetty August Fredrik Soldan esitti alku­vuodesta 1862 Helsing­fors Dag­bladissa ehdo­tuksen kaupungin­postin perustami­sesta Helsin­kiin. Hän puntaroi seikka­peräisessä esityk­sessään kaupungin­postin tarvetta, kustan­nuksia ja organi­sointia varsin monelta näkö­kannalta. Yksi tär­keim­mistä kaupungin­postia puoltavista syistä oli ajan säästä­minen. Soldan totesi monien huoman­neen, että ulko­mailta peräisin oleva motto ”aika on rahaa” päti Eng­lannin ja Ame­rikan ohella jo Suo­mes­sa­kin. Ehdotus kuitenkin alkoi paha­enteisesti:

Kokeeko kysymys pääkaupunkimme kaupunginpostista hyville hank­keille valitetta­vasti liian taval­li­sen kohta­lon? Säih­kyykö se hetken päivä­lehtien pals­toilla vaipu­akseen sitten unohd­uksen yöhön?

Ajatus kaupunginpostista taisi todellakin vaipua muutamaksi vuodeksi unho­laan. Vuoden 1866 alussa Helsing­fors Dag­bladista saatiin kuitenkin lukea, että helsinki­läiset apteek­karit aikoivat perustaa kaupungin­postin, jota oli aluksi määrä kokeilla vuoden ajan.

Helsingin kaupunginposti aloitti toimintansa 1. päivänä maalis­kuuta 1866. Toi­min­nan aloittamisesta ilmoitettiin helmi­kuun lopussa useissa lehdissä. Postin toiminta rajoit­tui ilmoi­tuksen mukaan kaupungin tul­lien sisä­puolelle, mutta sen lisäksi mukaan tulivat myös Lapin­lahden sairaala ja Kaisa­niemen ravin­tola.

Ilmoitus sanomalehti Suomettaren numerossa 17 helmikuussa 1866. ”Muutamat asiata harrastawaiset” olivat apteekkarit Girsén, Björklund, Collan, Ekman, Kjellin ja Salingre.

Kirkkaanpunaisia kaupunginpostin kirje­laatikoita oli aluksi 22. Kuusi niistä oli apteek­kien luona Aleksanterin­kadulla, Erottajalla, Pohjois­esplanadilla, Etelä­esplanadilla, Nikolain­kadulla ja Annan­kadulla. Lisäksi laatikoita oli esimerkiksi Marian­kadulla, Hallitus­kadulla, Läntisellä Heikin­kadulla, Vladimirin­kadulla, Uuden­maan­­kadulla ja Kaisaniemen puiston aidassa Unionin­kadun varressa. Valtion posti­­laatikot olivat tuohon aikaan joko tumman­harmaita tai tumman­vihreitä.

Kaupunginpostilla oli omien postilaatikoiden lisäksi myös oma posti­merkki. Se oli alkuun muodoltaan soikea ja väril­tään vihreä, ja viis­toon merkin poikki kulkevassa punai­sessa juovassa oli sana ”stad­post” (kaupungin­posti). Maksu yhdestä kirjeestä oli painosta riipp­umatta 10 penniä, ja sen arvoinen posti­merkki piti panna kirjeen etu­puolelle. Posti­merkkejä myytiin kaikissa kaupungin aptee­keissa ja posti­laatikoiden lähellä olevissa puodeissa. Jos osti kerralla sata merkkiä, sai 20 prosen­tin alen­nuksen.

Kun kaupunginposti aloitti toimintansa 1. maaliskuuta 1866, kirjeitä oli laati­koiden ensimmäisellä tyhjennys­kerralla 200, ja koko ensimmäisen päivän aikana postin­kantajat toimittivat perille 418 kirjettä. Kirjelaatikot tyhjen­net­tiin aluksi kolme kertaa päi­vässä: klo 9.30, 12.00 ja 16.00. Sunnuntaisin laatikoita ei tyhjen­netty eikä kirjeitä toimitettu. Loka­kuussa 1866 posti­laatikoita alettiin yleisön pyynnöstä tyhjen­tää arkisin peräti viisi kertaa (klo 8, 10, 12, 16 ja 18) ja sunnun­taisinkin kahdesti, klo 10 ja 16. Tuolloin kaupungin­posti välitti päivit­täin noin 150 kirjettä. Vuoden 1867 loppu­puolella tahtia kuitenkin hiljen­nettiin ja kirjeitä alet­tiin toimit­taa vain kolmesti arki­päivisin: klo 8, 12 ja 16.

Laatikoita tyhjentäviä ja kirjeitä kanta­via posti­poikia oli aluksi seitsemän. Heillä oli virka­hatussa messinki­kilpi, jossa luki STADS­POST. Pojat kantoivat olal­laan tankoa, josta roikkui postilaatikoiden sisäkoteloita. Postilaatikon luona pojat avasivat laatikon sivussa olevan luukun, ottivat laati­kosta täyden sisä­kotelon ja vaihtoivat sen tilalle tyhjän.

Jos osoite oli merkitty kirjeeseen epä­selvästi tai jos posti­merkki puuttui, kirje jäi posti­toimistoon. Toimisto sijaitsi alkuun Antikvaari­sessa kirja­kaupassa Aleksanterin­kadun ja Fabianin­kadun kulmassa mutta siirtyi jo vuoden 1866 lopulla Rieksin tapetti­liikkee­seen ja sen jälkeenkin vielä puolen tusinaa kertaa. Viimeinen paikka oli Annan­katu 8.

Kaupunginpostin toimintaan suhtauduttiin alkuun hyvin suopeasti. Hufvudstads­bladetissa annettiin 16. huhtikuuta 1866 kiitosta apteekka­reille:

Apteekkarimme ansaitsevat yleisen tunnustuksen kaupungin­postin perus­ta­mi­ses­ta, ja kaupunkilaiset ovatkin osoitta­neet kiitolli­suuttaan sairasta­malla tänä keväänä enemmän kuin moneen vuoteen.

Kaupunginpostin kautta alettiin sittemmin jakaa myös lehtiä. Työmäärän lisäys ei miellyttänyt kaikkia. Morgon­bladetissa oli 21. tammi­kuuta 1873 uuti­nen, jonka mukaan kuusi kaupungin­postin kahdek­sasta kirjeen­kantajasta oli kuulemma tehnyt edellis­päivänä lakon. Sen takia esi­merkiksi Uusi Suome­tar ja kirjeet olivat jää­neet kanta­matta. Tärkeimpänä syynä lakkoon oli se, että postipojat oli velvoi­tettu jaka­maan Kylä­kirjasto-lehteä ilman eri korvausta. Edes heidän pyyn­töönsä saada ilmaiseksi yksi kappale mainittua lehteä ei ollut suostuttu. Seuraavan päivän Helsing­fors Dag­bladetista voi päätellä, että kaupungin­posti oli pal­kan­nut tilalle uusia poikia.

Paikallispostille alkoi tulla vähitellen moitteitakin. Jotkut syyttivät kirjeen­kanto­poikia laiskot­te­lusta, hutiloin­nista tai kirjeiden hävittämi­sestä. Kaupungin­posti puolestaan valitti, että posti­laatikoihin työnnettiin ties mitä roskaa. 1880-luvulla alettiin ehdottaa kaupungin- ja valtionpostin yhdistämistä, koska kirjeet saattoivat joutua vahingossa väärään postilaatikkoon, mistä koitui ylimääräistä vaivaa ja sakkojakin.

Helsingin kaupunginposti joutui myös hinta­kilpailuun, sillä valtion­posti ryhtyi kul­jet­ta­­maan paikallis­kirjeitä ja alensi posti­maksun 10 pennistä viiteen penniin. Oma vaikutuksensa oli myös kirja­kauppias G. A. Finnellä ja hänen ”puna­lakkisten kaar­til­laan”, josta Uusi Suometar kirjoitti vuonna 1889:

Järjestetyn sanomalehtien myynnin on kirjakauppias G. A. Finne toi­mit­ta­nut ”Kappelin” edus­talle, missä tästä­lähin aina on yksi hänen puna­lakkisista kol­por­töö­reis­tään, joka myypi useita sanoma­lehtiä.

Sanomalehtipojat kantoivat lehtiä koteihin­kin, joten kaupungin­postilta jäi yksi tehtävä pois. Ehkä raskaimmin kaupungin­postin toiminta­edellytyksiä heikensi puhelin. Kun puhelinverkostoa oli alettu rakentaa vuonna 1882, valta­osan viesteistä saattoi toimit­taa postin sijasta puheli­mitse. Niinpä Helsingin kaupungin­postin arvel­tiin syksyllä 1891 pian jo loppuvan.

Lähteitä:
Kansalliskirjaston digitoidut aineistot. Helsingin postin historiaa käsiteltiin Suomen postimerkkilehden vuoden 1920 numeroissa 235 ja 15–16. Muut linkit tekstissä.
Pehkonen Marja 1996: Yksityinen Helsingin kaupunginposti 1886–1892. Narinkka 1996. Helsinki: Helsingin kaupunginmuseo.

Yksi kommentti

  1. Mielenkiintoista, että jos on ostanut kerralla sata postimerkkiä, sai 20 prosentin alennuksen. Muutenkin mielenkiintoisia asioita tässä tekstissä. Nykyään lähetykset sekä kuljetuksen hoituvat hieman helpommin.

Kirjoita kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *